Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SM2-UIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Do wyboru seminarium projektowe i badawcze.

Na seminarium projektowym studenci przygotowują projekt dyplomowy w formie dokumentu planistycznego lub opracowania projektowego.

Na seminarium badawczym studenci zapoznają się z metodologią prac badawczych oraz przygotowują pracę dyplomową.

Pełny opis:

Na seminarium projektowym studenci opracowują projekt zagospodarowania przestrzeni, będący odpowiedzią planistyczną na zidentyfikowany problem. Celem zajęć jest zaznajomienie kursantów z metodycznym podejściem do zadania planistycznego, opierającym się na analizie teoretycznej zidentyfikowanego problemu. Fazy typowego opracowania obejmują:

1. badania literaturowe wybranej problematyki,

2. rozpatrzenie przykładów dobrej praktyki projektowej,

3. sformułowanie kryteriów projektowych,

4. analizę uwarunkowań planistycznych terenu opracowania,

5. sporządzenie koncepcji projektowej,

6. sporządzenie dokumentacji planistycznej.

Na seminarium badawczym omawiane są następujące zagadnienia:

1. Metodologia prac badawczych

2. Definiowanie problemu badawczego, pytania badawcze, formułowanie hipotezy, konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć

3. Dobór narzędzi badawczych

4. Redagowanie tekstu naukowego. Przypisy. Spis bibliografii

5. Pozyskiwanie informacji pierwotnych i wtórnych

6. Źródła danych. Korzystanie ze źródeł internetowych

7. Analiza i interpretacja wyników.

Podczas seminarium studenci prezentują postępy nad własną pracą, koreferują prace innych studentów, uczestniczą w dyskusji.

Literatura:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Buczek G., Tetera-Jankowska M. (red), 2003, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy-omówienia-komentarze, Urbanista

Chmielewski T., System planowania przestrzennego, T1-2

Arvay-Podhalańska E., Podolak (red.), 1998, Gospodarka przestrzenna gmin

Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady

Sztumski J. 2010, Wstęp do metod i technik badań społecznych. WN Śląsk

Domański R. 2007, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa.

Plit F. 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii. WGSR, Warszawa.

Babbie E. 2007, Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06, K_W10 / K_U05, K_U09, K_U10/ K_K02, K_K03, K_K05, K_K08 / S2_W06, S2_W10 / S2_U05, S2_U09, S2_U10, S2_U11, S2_U12 / S2_K02, S2_K03, S2_K05

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu - Seminarium magisterskie

student zna i rozumie:

- w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości (K_W06)

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W10)

- wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości (S2_W06)

- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (S2_W10)

Student potrafi:

- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej (K_U05)

- pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, a także wyciągać wnioski oraz formułować wyczerpująco uzasadniać opinie. Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia (K_U09)

- przygotować i przedstawić prezentacje ustne, w języku polskim i języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi (K_U10)

- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji (S2_U05)

- pozyskiwać i krytycznie dobierać dane, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia badań, a także kierunków dalszego poszerzania z zakresu urbanistyki i rewitalizacji oraz rekultywacji (S2_U09)

- przygotować i przedstawić prezentacje ustne, z zagadnień z zakresu urbanistyki i rewitalizacji lub pokrewnych dyscyplin naukowych (S2_U10)

- przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku polskimi i obcym (S2_U11)

- obsługiwać wybrane narzędzia informatyczne, które są niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji z zakresu urbanistyki i rewitalizacji (S2_U12)

Student jest gotów do:

- samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych (K_K02)

- uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego, potrafiąc także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K03)

- odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K_K05)

- myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań (K_K08)

- uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych (S2_K02)

- ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego i warsztatowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego (S2_K03)

- odpowiednio określić priorytety działań, w pracy indywidualnej i zespołowej. Myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań (S2_K05)

Nakład pracy studenta: 6 ECTS = 6 × 25h = 150 h (w bezpośrednim kontakcie ok. 2,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (seminarium) = 30h (N)

• Konsultacje = 30h (N)

• Prace własne = 90h (S)

RAZEM = ok. 150h

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach.

Prezentacje postępu prac badawczych.

Warunki zaliczenia seminarium projektowego:

I semestr: wybór problematyki pracy, dobór literatury przedmiotu, opracowanie teoretyczne problematyki, wstępne sformułowanie celów pracy;

II semestr: wybór terenu opracowania, analiza uwarunkowań planistycznych terenu opracowania, dobór przykładów dobrej praktyki, rozpatrzenie przykładów dobrej praktyki, sformułowanie kryteriów planistycznych, sformułowanie tytułu pracy, sporządzenie wstępnego konspektu pracy;

III semestr: sporządzenie koncepcji projektowych, sporządzenie dokumentacji projektowej, sporządzenie konspektu pracy.

Seminarium badawcze:

I semestr: literatura przedmiotu, pytania badawcze i hipoteza

II semestr: zagadnienia wstępne i rozdział teoretyczny

III semestr: część badawcza pracy

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)