Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo rynku finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I041
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo rynku finansowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie kluczowych aspektów związanych z bezpieczeństwem rynku finansowego. Przedmiot będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie obejmował zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji, a także bezpieczeństwem fizycznym, a także rolą uczestników rynku finansowego i instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad nim w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ujęcie przedmiotu oraz wybór zagadnień wchodzących w jego zakres wychodzi naprzeciw bieżącym wyzwaniom związanych z cyberbezpieczeństwem i przeciwdziałaniem przestępczości związanej z rynkiem finansowym, zwłaszcza w przestrzeni cyfrowej. Praktycznemu wymiarowi zajęć służyć będzie włączenie w proces nauczania także przedstawicieli praktyki nadzoru finansowego. Warsztatowej formule zajęć służyć będzie także odbycie niektórych z nich w siedzibie UKNF.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu obejmować będą następujące zagadnienia:

1. Pojęcie bezpieczeństwa rynku finansowego. Ewolucja zagrożeń dla bezpieczeństwa rynku finansowego.

2. Stabilność rynku finansowego a bezpieczeństwo rynku finansowego

3. Rola nadzoru finansowego i innych instytucji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego. Współpraca międzyinstytucjonalna.

4. Zagrożenia „tradycyjne” a zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii. Bezpieczeństwo fizyczne a inne aspekty bezpieczeństwa

5. Przeciwdziałanie przestępczości związanej z rynkiem finansowym. Szczególne wyzwania związane z rozwojem przestępczości wiążącej się z upowszechnieniem technologii

6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

7. Cyberbezpieczeństwo na rynku finansowym

8. Problematyka związana z zapewnieniem ciągłości działania instytucji rynku finansowego.

9. Zagrożenia związane z dezinformacją i zjawiskiem tzw. fake news

10. Działania hybrydowe a bezpieczeństwo rynku finansowego

Lista zagadnień może podlegać modyfikacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy konwersatoryjnej.

Literatura:

1. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008

2. Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków, red. M. Michalski, Warszawa 2019

3. Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, red. W. Pływaczewski, Warszawa 2015

4. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. K. Czaplicki, A. Gryszczyńska, G. Szpor, Warszawa 2019

5. M. Nowakowski, Wymogi KNF w zakresie wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze finansowym, LEX/el. 2020

6. C. Banasiński, M. Rojszczak, J. M. Chmielewski, W. Hydzik, J. Łuczak, W. Nowak, K. Waćkowski, Cyberbezpieczeństwo, Warszawa 2020

7. W. Kapica, Nowelizacja ustawy AML – nowe obowiązki dla banków, LEX/el. 2021

8. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, red. W. Kapica, Warszawa 2020

9. M. Nowakowski, FINTECH – technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna i rozumie pojęcie bezpieczeństwa rynku finansowego

- identyfikuje kluczowe zagrożenia dla bezpieczeństwa rynku finansowego

- opisuje przemiany jakim podlega problematyka bezpieczeństwa rynku finansowego, w szczególności w związku z rozwojem technologii, mediów, kanałów komunikacji

- zna i rozumie kluczowe kierunki działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa rynku finansowego oraz role i zadania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie tego bezpieczeństwa

- rozpoznaje znaczenie poszczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa rynku finansowego i identyfikuje podstawowe działania, jakie mogą służyć ich neutralizacji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji na uzgodniony temat z zakresu przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jastrzębski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jastrzębski
Prowadzący grup: Jacek Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)