Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I042
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie uwarunkowań systemowych i prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce oraz na poziomie unijnym, a także zaprezentowanie praktycznych aspektów funkcjonowania nadzoru finansowego. Omówione zostaną m.in. pozycja i rola NBP, KNF, BFG. W wymiarze europejskim scharakteryzowane zostaną kompetencje, zadania i rola organów unijnych właściwych w zakresie nadzoru finansowego (EBA, ESMA, EIOPA), a także podział zadań między właściwe organy unijne i krajowe. Praktycznemu wymiarowi zajęć służyć będzie włączenie w proces nauczania przedstawicieli praktyki nadzoru finansowego, którzy będą w stanie zaprezentować ramy prawne poszczególnych aspektów nadzoru finansowego, a także wybrane kwestie praktyczne, przybliżające uczestnikom rzeczywiste funkcjonowanie nadzoru finansowego. Warsztatowej formule zajęć służyć będzie także odbycie niektórych z nich w siedzibie UKNF.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu obejmować będą następujące zagadnienia:

1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym i rozwiązania instytucjonalne. Ewolucja mandatu nadzoru finansowego (nadzór ostrożnościowy, nadzór typu conduct). Sieć bezpieczeństwa finansowego.

2. Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – usytuowanie instytucjonalne i kwestie organizacyjne

3. Krajowe a unijne organy nadzoru nad rynkiem finansowym. Zagadnienia związane z nadzorem nad działalnością transgraniczną

4. Cele i zadania nadzoru finansowego

5. Działania licencyjne, analityczne (tzw. nadzór bieżący „zza biurka”), inspekcyjne i regulacyjne nadzoru finansowego

6. Działania związane ze zwalczaniem nieprawidłowości na rynku finansowym – postępowania sankcyjne, współpraca z organami ścigania, postępowania wyjaśniające

7. Działania w zakresie ochrony uczestników rynku finansowego. Współpraca z Prezesem UOKiK i Rzecznikiem Finansowym

8. Działania KNF w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności na rynku finansowym – Innovation Hub, różne modele tzw. piaskownic regulacyjnych

9. Zagadnienia związane z problematyką ESG (environmental, social, governance) z perspektywy nadzoru finansowego

10. Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego

Lista zagadnień może podlegać modyfikacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy konwersatoryjnej.

Literatura:

1. P. Zawadka, Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty prawne, Warszawa 2017

2. P. Łasak, Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym, Kraków 2019

3. M. Fedorowicz, Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Warszawa 2013

4. A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Warszawa 2014

5. I. Kraś, Komisja Nadzoru Finansowego w systemie finansowym Polski w latach 2006-2016, Warszawa 2018

6. Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Warszawa 2016

7. A. Nadolska, Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF, Warszawa 2021

8. W. Oziębała, Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro- i mikroostrożnościowy, Warszawa 2020

9. J. Molis, Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym, Warszawa 2017

10. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz, [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna i rozumie cele, zadania i zasady funkcjonowania nadzoru finansowego

- opisuje przemiany jakim podlegają zadania i mandat nadzoru finansowego

- zna i rozumie system instytucjonalny związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego

- rozumie i potrafi opisać krajowe rozwiązania instytucjonalne w zakresie nadzoru finansowego na tle możliwych innych rozwiązań modelowych

- rozróżnia poszczególne rodzaje działań wchodzących w zakres nadzoru finansowego i rozumie ich specyfikę a także relacje zachodzące między nimi

- potrafi sformułować ocenę kluczowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w obszarze nadzoru finansowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji na uzgodniony temat z zakresu przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jastrzębski
Prowadzący grup: Jacek Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jastrzębski
Prowadzący grup: Jacek Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)