Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redagowanie a interpretowanie tekstów prawnych i prawniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W023S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redagowanie a interpretowanie tekstów prawnych i prawniczych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed uczestnikami zajęć nie są stawiane żadne szczególne wstępne wymagania. Wystarczające będą podstawowe wiadomości z prawoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawić podstawowe informacje dotyczące legislacji i wykładni, a także ukazać związki zachodzące między dyrektywami redagowania tekstu prawnego a regułami jego interpretacji. Silnie będzie akcentowany praktyczny wymiar tych zagadnień poprzez wykorzystywanie tej wiedzy przy konstruowaniu tekstów prawniczych, a także poprzez odwoływanie się w prowadzonych analizach do dorobku judykatury.

Pełny opis:

1. Technika prawodawcza i Zasady techniki prawodawczej.

2. Język prawny i język prawniczy.

3. Wymogi stawiane tekstom prawnym i prawniczym.

4. Struktura systemu prawa i jego cechy.

5. Budowa aktu normatywnego.

6. Spójniki języka naturalnego jako odpowiedniki funktorów prawdziwościowych w tekstach prawnych i prawniczych.

7. Zależność między regułami redagowania tekstu prawnego a regułami jego interpretacji.

8. Istota wykładni oraz spór pomiędzy koncepcją klaryfikacyjną i derywacyjną.

9. Hermeneutyczne podejście do interpretacji prawa.

10. Istnienie jedynie trafnych odpowiedzi w sporach prawnych.

11. Multicentryczność prawa.

12. Wnioskowania prawnicze. Istota, rodzaje i zastosowania. .

13. Możliwość skonstruowania logiki norm. Paradoks Alfa Rossa.

14. Pozytywizm versus nonpozytywizm w teorii prawa.

15. Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni.

Literatura:

M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, Warszawa 2008,

R. Dworkin, Czy prawa mogą być kontrowersyjne, [w:] R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998,

R. Dworkin, Is there really no right answer in hard cases? [w:] R.Dworkin, A Matter of Principle, Clarendon Press, 1986,

A. Dyrda, Pozytywizm pochowany żywcem? W obronie miękkiego pozytywizm, „Studia Prawnicze” 2010, nr 2,

E. Łętowska, Kilka uwag o praktyce wykładni, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, z. 1,

A. Malinowski, Błędy formalne w tekstach prawnych, Warszawa 2020,

A. Malinowski, Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2012,

L. Morawski, Pozytywizm twardy, pozytywizm miękki i pozytywizm martwy, „Ius et Lex” 2003, nr 1,

K. Płeszka, Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, M. Zirk-Sadowski (red.), Łódź 1997,

K. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Dwa ujęcia wykładni prawa. Próba konfrontacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, 1984, nr 20,

A. Tałasiewicz, M. Tałasiewicz, M. Potyrała, Klątwa koniunkcji, „Państwo i Prawo” 2014, nr 4,

J. Woleński, O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm, „Studia Filozoficzne” 1966, nr 1,

S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993,

M. Zieliński, Wykładnia prawa: zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017,

Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wie, czym charakteryzuje się język prawny i prawniczy,

- opisuje strukturę systemu prawa,

- zna budowę aktu normatywnego,

- umie stosować zasady techniki prawodawczej przy redagowaniu tekstów prawniczych,

- definiuje pojęcia prawne,

- wie, z jakim etapów składa się proces wykładni prawa i umie charakteryzować te etapy,

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą sporu pomiędzy derywacyjną i klaryfikacyjną koncepcją wykładni prawa,

- zna problem istnienia jedynie słusznych odpowiedzi w sporach prawnych oraz zna argumenty afirmatywne i krytyczne,

- umie argumentować za przeciwstawnymi stanowiskami w sporach prawnych oraz rozpoznawać dorozumiane przesłanki formułowanych twierdzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lewandowski, Michał Pełka
Prowadzący grup: Sławomir Lewandowski, Michał Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)