Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo umów a bankowość i nowe technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W039S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo umów a bankowość i nowe technologie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiotem wykładu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z umowami w obrocie bankowym (w tym specyfiki tego obrotu i jej wpływu na umowy), jak również z zawieraniem umów przez Internet, w tym aspektów prawnych, technicznych oraz praktyki obrotu. Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności praktycznych - stosowania polskich i europejskich norm prawnych, a także oceny skutków prawnych umów podpisanych elektronicznie.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami umów bankowych i elektronicznych w praktyce obrotu. Uczestnicy wykładu poznają problematykę umów zawieranych w obrocie bankowym oraz umów zawieranych przez Internet - w tym związaną z identyfikacja elektroniczną i usługami zaufania, a także rolę dokumentów i podpisów elektronicznych w obrocie polskim, transgranicznym i międzynarodowym.

Pełny opis:

1. Specyfika umów zawieranych w obrocie bankowym

2. Umowa rachunku bankowego

3. Usługi płatnicze

4. Umowa kredytu

5. Gwarancja bankowa

6. Akredytywa

7. Zawieranie umów przez Internet – zagadnienia ogólne.

8. Identyfikacja elektroniczna - środki identyfikacji elektronicznej i poziomy bezpieczeństwa.

9. Usługi zaufania w obrocie prawnym - podpis i pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, dokumenty elektroniczne.

10. Pojęcie i rola dokumentów i podpisów elektronicznych w obrocie prawnym.

11. Zdalne podpisywanie umów - zagadnienia prawne, techniczne i praktyczne.

12. Oświadczenia woli w postaci elektronicznej.

13. Elektroniczna i dokumentowa forma czynności prawnych.

14. Skutki prawne dokumentów podpisanych elektronicznie.

Literatura:

1. M. Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych [w:] M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego tom 5, Warszawa 2017

2. W. Kocot, Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 10.

3. M. Marucha-Jaworska, Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

4. M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

5. Legaltech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym, D. Szostek (red.), Seria Metodyki Becka, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładów studenci znają specyfikę umów zawieranych w obrocie bankowym, jak również podstawowe regulacje głównych rodzajów umów bankowych. Ponadto, studenci znają podstawowe regulacje, definicje i pojęcia związane z identyfikacją elektroniczną i usługami zaufania, uwierzytelnieniem, środkami identyfikacji elektronicznej, podpisami i pieczęciami elektronicznymi, elektronicznymi znacznikami czasu, krajową infrastrukturą zaufania, problematyką skutków prawnych umów sygnowanych elektronicznie, rolą dokumentów elektronicznych w obrocie prawnym. Studenci potrafią rozróżnić rodzaje podpisów i pieczęci elektronicznych, znają skutki prawne umów sygnowanych elektronicznie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz egzaminu testowego albo pracy zaliczeniowej (praca indywidualna lub projekt w kilkuosobowych grupach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Marucha-Jaworska, Marcin Olechowski, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Magdalena Marucha-Jaworska, Marcin Olechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Marucha-Jaworska, Marcin Olechowski, Ewa Wojtaszek-Mik
Prowadzący grup: Magdalena Marucha-Jaworska, Marcin Olechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)