Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza biznesowa w sektorze publicznym i prywatnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EM3ABwSPiP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza biznesowa w sektorze publicznym i prywatnym
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie narzędzi analizy biznesowej przedsiębiorstwa i ich wykorzystanie przez Studentów na zajęciach.

W działalności gospodarczej trzeba przewidywać ruchy wszystkich uczestników procesu gospodarowania, w tym przede wszystkim konkurentów, dostawców, odbiorców, klientów, rządu, regulatorów, instytucji finansowych i planować własne działania w krótkim, średnim i długim okresie. Aby robić to skutecznie niezbędne jest stałe monitorowanie i analizowanie makrootoczenia, konkurencji w branży i sytuacji w samym przedsiębiorstwie. Służą do tego m.in. narzędzia analizy konkurencji, analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, analizy strategicznej, w tym pozycji strategicznej firmy, .

Studenci będą mogli poznać na zajęciach podstawowe narzędzia analizy biznesowej, a przede wszystkim zastosować je do analizy wybranych (przez siebie) przedsiębiorstw z listy firm giełdowych (GPW w Warszawie)

Konwersatorium będzie miało charakter analityczny.

Pełny opis:

I część

Cele działania przedsiębiorstwa. Teorie menedżerskie, teoria zasobowa Penrose’a, teoria konsumpcyjna Demsetza, teorie behawioralne, teoria opcji realnych Trigeorgis’a i in. Cele działania przedsiębiorstwa a strategia przedsiębiorstwa i definiowanie jego procesów biznesowych. Strategia lokalna a strategia globalna.

Narzędzia do analizy biznesowej przedsiębiorstw:

analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa. Metoda ekstrapolacji trendów, analiza luki strategicznej, metoda delficka, metody scenariuszowe, analiza wpływu regulacji na działalność firmy;

analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. M.in. sprawozdania finansowe i zawarte w nich informacje o przedsiębiorstwie. Analiza wskaźnikowa: wskaźniki płynności, sprawności, zadłużenia, rentowności, wskaźniki rynkowe. Ekonomiczna wartość dodana (EVA) i rynkowa wartość dodana (MVA). Jedno- i wielowymiarowe modele wczesnego ostrzegania (jednowymiarowe: system P.J.Fitz Patricka, system C.L.Merwina, system W.H.Beavera, wielowymiarowe: system E.I.Altmana, system J.Gajdki, E.Mączyńskiej, D.Stody). Analiza strategii finansowania majątku przedsiębiorstwa. Teorie struktury kapitału (M&M, teoria kosztów bankructwa Baxtera, teoria agencji M.Jansena i W.Mecklinga, teoria sygnałów, teoria kolejności wyboru S.Myersa i N.Majlufa. Polityka dywidend.

analiza konkurencji. Analiza pięciu sił M.E.Portera, cykl życia sektora, mapa grup strategicznych, ocena potencjału globalizacyjnego sektora.

analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Cykl życia produktu, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza profili konkurencyjnych.

pozycja strategiczna przedsiębiorstwa. Macierz BCG, macierz McKinsey’a, Macierz Hofera, Macierz ADL. Analiza SWOT. Analiza SPACE.

II cześć

Studenci na początku zajęć wybierają spółki (niefinansowe), których akcje są notowane na GPW w Warszawie (rynek podstawowy). Będą one przedmiotem analiz w II. części konwersatorium. Praca będzie odbywać się w zespołach.

Podstawą analiz będą odrębne dla każdej spółki zestawy zagadnień i pytań przygotowane przez prowadzącą, zawierające najistotniejsze i najbardziej interesujące biznesowo elementy działania wybranych przedsiębiorstw i rynków na których one funkcjonują. Każdy zespół otrzymuje 2 tygodnie przed prezentacją zestaw 10. zagadnień i pytań.

Pozostali Studenci otrzymują 3. pytania dotyczące analizowanej na danych zajęciach spółki. Mają one pomóc w zapoznaniu się z prezentowaną spółką. Odpowiedzi na pytania przekazywane są w formie pisemnej przed każdymi zajęciami. Każdy zespół ma możliwość konsultacji z prowadzącą przygotowywanej analizy przed jej prezentacją.

Literatura:

Literatura:

1. Ansoff H.J. (1988), New Corporate Strategy, Wiley, New York

2. Baden F.Ch., Nicolaides C.P., Stopford J. (1987), National or Global ? The study of Company Strategies and the European Market for Major Appliances, London Business School Centre for Business Strategy Working Papers Series 28

3. Blikle A.J. (2014), Doktryna jakości, Onepress

4. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE

5. De Wit B., Meyer R (2007), Synteza strategii, PWE

6. Gieraszewska G., Romanowska M.(2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE

7. Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN

8. Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for Future, Harvard Business School Press, Boston

9. Johnson G, Scholes K. (2002), Exploring Corporate Strategy, Pearson Education

10. Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE

11. Najlepszy E. (2007), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE

12. Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE

13. Obłój K. (2017), Praktyka strategii firmy, Poltext

14. Peng M.W. (2001), The Resource-Based View and International Business, Journal of Management, 27

15. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, PWN

16. Porter M.E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York

17. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiebiorstw, Diffin

18. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne, PWE

19. Root F.R. (1994), Entry Strategies for International Markets, Jossey-Bass, San Francisco

20. Samuelson W.F, Marks S.G (2009), Ekonomia menedżerska, PWE

21. Sierpińska M., Jachna T. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN

22. Slywotzky A.J., Marrison D.J., Andelman B.A. (2000), Strefa zysku, PWE

23. Yip G.S. (2004), Strategia globalna, PWE

Efekty uczenia się:

Student nabywa kompetencji w zakresie:

a) wiedza

wiedza na temat różnych metod analizy kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,

znajomość i rozumienie różnic między różnymi narzędziami analizy biznesowej przedsiębiorstwa,

wiedza na temat ich przydatności w analizie biznesowej,

interpretacja i rozumienie wyników otrzymanych w wyniku stosowania narzędzi analizy biznesowej,

wiedza o procesach zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i rozumienie tych procesów.

b) umiejętności

umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia analizy biznesowej przedsiębiorstwa,

umiejętność dokonywania wyboru narzędzi do oceny działalności przedsiębiorstwa,

umiejętność samodzielnego tworzenia, na podstawie posiadanej wiedzy, narzędzi do takiej analizy,

umiejętność wykorzystania tych narzędzi do analizy konkretnych przypadków,

umiejętność interpretacji otrzymanych w efekcie analizy biznesowej wyników.

c) kompetencje społeczne

umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności dzięki rozwiązywaniu w ramach pracy zespołowej konkretnych przypadków dotyczących działalności przedsiębiorstw,

umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, postawienia się w roli właściciela i osoby zarządzającej konkretnym przedsiębiorstwem,

umiejętność oceny trudności każdej z tych „ról społecznych” – przedsiębiorcy, zarządzającego, pracownika, regulatora.

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są na podstawie przeprowadzonych samodzielnie (w konsultacji z prowadzącą) analiz biznesowych wybranych przez siebie spółek i prezentacji wyników tych analiz na zajęciach. A także na podstawie krótkich i prostych analiz pozostałych spółek.

Kryterium oceny jest także aktywność w trakcie prezentacji spółek.

Kryteria oceniania – patrz poniżej (sposób zaliczenia).

Na zaliczenie składać się będą następujące elementy:

przygotowanie i przedstawienie na zajęciach analizy wybranej spółki: oceniają wszyscy (Studenci i prowadząca) w skali 1-6 pkt. w dwóch kategoriach – (a) zawartość merytoryczna i (b) prezentacja. Ze wszystkich punktów liczona jest średnia. 40% ostatecznej oceny.

przygotowanie przez zespoły nie zajmujące się prezentowana spółką odpowiedzi na 3. pytania (w formie pisemnej). Ocenia prowadząca. 40% ostatecznej oceny.

raport podsumowujący analizę wybranej spółki (w tym możliwość uzupełnienia, po dyskusji na zajęciach zaprezentowanych w czasie zajęć analiz). 20% ostatecznej oceny (ocenia prowadząca).

aktywność w czasie dyskusji nad kolejnymi spółkami – dodanie 0,5 oceny do ostatecznej oceny. Wspólne ze Studentami wskazanie max. 3 osób otrzymujących dodatkowe 0,5 ceny za aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Prowadzący grup: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)