Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty finansowe (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EPWF(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty finansowe (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zdobywają wiedzę o regulacjach

i założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej,

zasadach sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym również jednostek stowarzyszonych. Studenci uczą się wyceniać i ujmować zdarzenia gospodarcze oraz ujmować i oceniać ich wpływ na kondycję finansową grup kapitałowych.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których zwraca się uwagę na aktywny udział studentów w zajęciach.

Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci uczą się sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki uwzględniając ujmowane transakcje w sprawozdaniu finansowym. Studenci uczą się również praktycznej wyceny przedsiębiorstw.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

1. Założenia koncepcyjne i regulacje dotyczące jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, identyfikacja grupy kapitałowej

2. Ujmowanie i wycena transakcji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

3. Konsolidacja metodą pełną

4. Ustalenie wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, rozpoznania i wyceny wartości firmy oraz okazyjnego nabycia

5. Metoda praw własności

6. Raportowanie wyników finansowych grupy kapitałowej

7. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego jednostkę stowarzyszoną

8. Rachunek przepływów pieniężnych

9. Przygotowanie i analiza jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego: bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat / sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych (analiza płynności, rentowności, zadłużenia)

10. Ograniczenia sprawozdawczości finansowej

11. Obliczanie i interpretacja wskaźników finansowych i trendów uwzględniających potrzeby odbiorców sprawozdań finansowych, ograniczenia w zakresie interpretacji

Zakres ćwiczeń dotyczących wyceny przedsiębiorstw (15 godz.):

1. Podstawy teoretyczne wyceny przedsiębiorstw

2. Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw

3. Prognozowanie w sprawozdawczości finansowej

4. Oszacowanie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) i wyboru współczynnika beta na podstawie modelu CAPM

5. Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

6. Prezentacje studenckich raportów z wyceny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Anna Gierusz, Maciej Gierusz, Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF, ODDK, Warszawa 2016.

Wojciech Więcław. Konsolidacja sprawozdań finansowych. Rozliczanie połączeń i podziałów w świetle MSSF/MSR. Wolters Kluwer. Warszawa. 2014

Marzena Remlein. Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. PWN. Warszawa. 2013

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2016

"Rachunkowość" – miesięcznik

Praca zbiorowa pod redakcja Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego, Metody wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora, POLTEXT, Warszawa 2008.

Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, t. 2, red. nauk. przekł. Ryszard Kokoszczyński, PWE, Warszawa 2005.

Praca zbiorowa pod redakcja Andrzeja Szablewskiego i Rafała Tuzimka, Wycena i zarządzanie wartością firmy, POLTEXT, Warszawa 2007.

Strona internetowa Aswath’a Damodaran’a, dział „Valuation”,

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valuation/val.htm.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student jest świadomy znaczenia takich pojęć jak: grupa kapitałowa, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, założenia koncepcyjne oraz cechy jakościowych użyteczności informacji. Zna zagadnienia związane z ujmowaniem i wyceną w sprawozdawczości skonsolidowanej. Zna metody konsolidacji i wyceny przedsiębiorstw.

Student potrafi przedstawić zalety i wady metod konsolidacji sprawozdań finansowych; analizować różne problemy księgowe związane z nabyciem przedsiębiorstw i przygotowywaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także analizować sytuację finansową grupy kapitałowej i stosować metod wyceny przedsiębiorstw w praktyce.

Student jest w stanie poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy zawodowej. Posiadając szeroką wiedzę o zagadnieniach rachunkowych i finansowych Student powinien myśleć i postępować zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin pisemny. Egzamin podzielony jest na trzy części. Część A składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru (każde pytanie 1 pkt), część B składa się z 2 pytań otwartych (każde pytanie 10 pkt) a część C zawiera jedno pytanie otwarte (20 pkt).

50% próg zaliczenia (25 pkt). Na ocenę końcową z przedmiotu wpływa również ocena z ćwiczeń (za pracę w grupach). Ocena końcowa wyliczana jest według następującego schematu:

W trakcie egzaminu studenci mogą używać jedynie zwykłego kalkulatora (nie talefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego)

Egzamin pisemny + praca w grupie + praca z wyceny przedsiębiorstwa

Praca w grupie polega na rozwiązywaniu w grupach (w trakcie zajęć i w domu) zadań dotyczących problemów dyskutowanych w trakcie zajęć. Zadania te dotyczą wyceny przedsiębiorstw, jak również przygotowywania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz prezentacji efektów wyceny oraz wyceny przedsiębiorstwa.

Przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej lub on-line, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tłaczała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Białek-Jaworska
Prowadzący grup: Anna Białek-Jaworska, Paulina Szymanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)