Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2FI2ACCA
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse II (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla II r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Odbyty kurs Finanse I lub Finanse I (ACCA)

Student wie jak analizować wartość pieniądza w czasie, zna kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych. Powinien potrafić analizować różne segmenty rynku finansowego, a także dokonywać wyceny właścicielskich i dłużnych instrumentów finansowych rynku natychmiastowego.


Skrócony opis:

Finanse II (ACCA) to wykład przeznaczony dla wszystkich studentów i jest równoważny wykładowi Finanse II. Jedyna różnica polega na nieco innej formie egzaminu, a wynika to stąd, że wykład ten może (ale nie musi) być wykorzystany przez studentów FiR oraz EP do uzyskania zwolnienia z egzaminu ACCA (szczegóły poniżej).

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Studenci zapoznają się z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także instrumentami finansowymi rynku terminowego: kontraktami futures i forward, opcjami oraz swapami, które mogą być wykorzystane w strategiach ograniczania ryzyka.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, podczas których nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studentów w spotkaniach. Na podstawie zaprezentowanej teorii, studenci zapoznają się z przykładowymi problemami praktycznymi.

Pełny opis:

Wykład Finanse II (ACCA), razem z wykładem Finanse I (ACCA) oraz konwersatorium Finanse przedsiębiorstwa (ACCA) daje studentom FiR oraz EP szansę uzyskania zwolnienia z jednego z egzaminów kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) - modułu „Financial Management”. Egzamin w standardzie ACCA nie jest trudniejszy lub łatwiejszy od swojego odpowiednika zdawanego w standardzie WNE. Może być inny, ale sprawdza tę samą wiedzę, co egzamin w standardzie Wydziałowym. Jednakże, ponieważ – zgodnie z ustaleniami akredytacyjnymi – musi być odpowiednio udokumentowany, ma swój rygor czasowy i inne formalne wymagania (patrz forma egzaminu).

Poszczególne wykłady poświęcone zostaną na omówienie następujących kwestii:

1. Struktura czasowa stóp procentowych – krzywa rentowności, teorie opisujące strukturę czasową stóp procentowych, stopy natychmiastowe i terminowe, lokata i pożyczka terminowa

2. Kontrakty terminowe futures i forward: kontrakty terminowe oparte na stopie procentowej: forward-forward, FRA, kontrakty walutowe, indeksowe, akcyjne. Rozliczanie kontraktów, zmiana dochodu inwestora ze względu na zmianę ceny instrumentu bazowego. Marking to market. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem kontraktów terminowych: arbitrażowe, spekulacyjne i zabezpieczające.

3. Swapy: Rodzaje kontraktów swapowych, pośrednicy, ryzyko rynkowe i kredytowe. Wycena kontraktów wymiany.

4. Opcje: Działanie rynków opcji. Opcje indeksowe, walutowe, towarowe. Wymiar pionowy opcji. Czynniki wpływające na ceny opcji. Model dwumianowy. Model Blacka-Scholesa. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji: arbitrażowe, spekulacyjne i zabezpieczające.

5. Teoria portfelowa i modele rynku kapitałowego: Stopa zwrotu a ryzyko. Korelacja stóp zwrotu. Portfel inwestycyjny. Portfel zawierający instrumenty wolne od ryzyka. Model Sharpe'a. Model CAPM. Teoria arbitrażu cenowego APT.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hull J.C., Options, Futures, and Other Financial Instruments, Prentice-Hall

Jajuga K., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu

Literatura uzupełniająca:

Echaust K., Bartkowiak M., Instrumenty pochodne. Wprowadzenie do inżynierii finansowej, UE w Poznaniu

Elton/Gruber, Nowoczesna analiza portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press

Francis, Inwestycje, WIG Press

Steiner R., Kalkulacje finansowe, Dom Wydawniczy ABC

Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe, Vol. I i II, Agencja Wydawnicza Placet

Truszkowski J., Perez K., Portfel inwestycyjny, UE w Poznaniu

Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Węgrzyn R., Kontrakty terminowe i opcje. Arbitraż, wycena, spekulacja, hedging, UE w Krakowie

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student dysponuje wiedzą związaną z zaawansowanym instrumentarium finansowym. Student zna podstawowe zagadnienia związane z teorią portfelową, modelami rynku kapitałowego, a także nowoczesnymi instrumentami finansowymi takimi jak kontrakty futures i forward, opcje oraz swapy. Wie także jakimi metodami i narzędziami je analizować.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student rozumie powiązanie stopy zwrotu i ryzyka, którą to wiedzę potrafi wykorzystać do budowania portfeli inwestycyjnych. Student potrafi dokonać wyceny terminowych instrumentów finansowych. Umie budować strategie inwestycyjne wykorzystujące nowoczesne instrumenty finansowe, a także ocenić ich ryzyko.

POSTAWY:

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w działalności gospodarczej. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności tak, by poszerzać ją w zakresie wymaganym przez pracę zawodową. Dzięki wieloaspektowemu spojrzeniu na rozmaite problemy finansowe, student po ukończeniu kursu potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin składa się z trzech części: część A ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań teoretycznych (każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt), część B ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 krótkich zadań obliczeniowych (każda prawidłowa odpowiedź daje 2 punkty), natomiast część C stanowią dwa pytania otwarte (każde z nich za 10 punktów).

Podstawowy próg zaliczenia ustalony jest na poziomie 50% (25 punktów), a przy wyliczaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę premię za ocenę z ćwiczeń wyższą niż dostateczna (3):

ocena z ćwiczeń 3,5 => premia 1 pkt.

ocena z ćwiczeń 4 => premia 2 pkt.

ocena z ćwiczeń 4,5 => premia 3 pkt.

ocena z ćwiczeń 5 => premia 4 pkt.

ocena z ćwiczeń 5,5 => premia 5 pkt.

Dzięki temu ocena końcowa jest wyliczana według następującego schematu:

ocena z ćwiczeń: ocena końcowa

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2

punkty uzyskane podczas egzaminu:

>=45 >=46 >=47 >=48 >=49 50 x 5,5

40-44 41-45 42-46 43-47 44-48 45-49 x 5

35-39 36-40 37-41 38-42 39-43 40-44 x 4,5

30-34 31-35 32-36 33-37 34-38 35-39 x 4

25-29 26-30 27-31 28-32 29-33 30-34 x 3,5

20-24 21-25 22-26 23-27 24-28 25-29 x 3

<20 <21 <22 <23 <24 <25 x 2

Podczas egzaminu studenci będą mieli dostęp do tablic finansowych oraz będą mogli korzystać z prostego kalkulatora (ale nie telefonu komórkowego ani kalkulatora finansowego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Sylwia Domańska, Dominika Gadowska-dos Santos, Monika Piosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Gadowska-dos Santos
Prowadzący grup: Dominika Gadowska-dos Santos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)