Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy gospodarki światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL065
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy gospodarki światowej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Umiejętność pisania i zainteresowanie ekonomią. Wymagania formalne

Umiejętność pisania prac zaliczeniowych, znajomość makro i mikroekonomii. Umiejętność wyciągania wniosków i samodzielnej analizy.

Założenia wstępne

Makroekonomia i mikroekonomia.


Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania i przygotowania pracy dyplomowej - licencjackiej. Tematem prac jest zarówno działanie gospodarek narodowych w warunkach otwarcia międzynarodowego jak i analiza gospodarki bez akcentowania międzynarodowych uwarunkowań jej funkcjonowania.

Seminarium ma charakter seminarium. Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku WNE. Zaliczenie polega na napisaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W trakcie seminarium studenci nabędą umiejętności wykorzystania koncepcji teoretycznych do wyjaśniania zjawisk zachodzących w gospodarce oraz udowadnianiu zagadnień ekonomicznych przy wykorzystaniu danych ekonomicznych.

Tematyka seminarium obejmuje najważniejsze i najciekawsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki światowej. Przedmiotem prac mogą być czynniki kształtujące wielkość produkcji (w tym wahania koniunkturalne i wzrost), bezrobocia i inflacji oraz innych zjawisk w gospodarce o charakterze ogólnym, badane zarówno z perspektywy krótko i długookresowej.

Literatura:

Ustalana indywidualnie z każdym z piszących pracę dyplomową.

Efekty uczenia się:

Student wie jak sformułować ważny cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student wie jakie są zasady przygotowania referatu, pracy magisterskiej i innej pracy pisemnej, jak można osiągnąć jej poprawność konstrukcyjną i formalną (zgodność ze standardami prac naukowych, respektowanie wymagań wynikających z praw autorskich)

Student potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student potrafi napisać pracę licencjacką, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich). Potrafi napisać inną pracę pisemną przestrzegając ww. zasad.

Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem Internetu, katalogów bibliotek itp. Student potrafi formułować problemy i pytania badawcze oraz uzasadniać ich znaczenie w odniesieniu do literatury przedmiotu. Student potrafi przygotować referat z dbałością o stronę formalną zgodną z zasadami pisania prac naukowych oraz prac dyplomowych.

Student umie odpowiednio formułować priorytety w pracy oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

Student ma świadomość możliwości jakie daje wykorzystanie technik informatycznych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu analizy ekonomicznej. Rozumie konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawiona przez dyplomanta praca licencjacka jest oceniana prac licencjackich według reguł przyjętych na WNE (dostępne na stronie wydziału).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)