Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG114 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez Studentów pracy magisterskiej z ekonomii z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Preferowane na seminarium tematy dotyczą analizy przedsiębiorstw, m.in. źródeł finansowania, kapitału intelektualnego. Możliwa jest również analiza innych zagadnień. Duży nacisk zostanie położony na wybór odpowiedniej metodologii badania. Zakładam, że praca magisterska może być wykorzystana do przygotowania artykułu naukowego i pozwoli na rozpoczęcie pracy nad doktoratem. Praca magisterska może zostać napisana w języku polskim lub angielskim

Pełny opis:

W pierwszym semestrze zajęcia mają na celu przygotowanie Studentów do określenia tematu pracy magisterskiej, sformułowania celu, postawienia pytań badawczych oraz hipotez. Studentom zaprezentowane są bazy danych, które mogą być wykorzystane w pracach magisterskich oraz bazy literatury przedmiotu. Omawiane są również etapy pracy badawczej i struktura pracy magisterskiej. Studenci poznają samodzielnie literaturę przedmiotu i przedstawiają ją na seminarium a także zapoznają się z bazami danych. Na koniec semestru Studenci znają najważniejsze pozycje literatury przedmiotu, mają wstępny plan badania (metoda i dane źródłowe) i przygotowany konspekt pracy. W drugim semestrze Studenci opisują literaturę tematu. W trzecim semestrze celem seminarium jest przeprowadzenie zaplanowanego w pierwszym semestrze badania ekonometrycznego oraz napisanie całej pracy. Seminaria są przeznaczone przede wszystkim na indywidualne konsultacje prac magisterskich. Raz w miesiącu na seminarium wszyscy Studenci przedstawiają postępy w badaniu.

Literatura:

Literatura zostanie dobrana do wybranych tematów prac magisterskich

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą pisania pracy magisterskiej.

Student, w procesie pisania pracy, gruntownie poznaje specyfikę omawianego problemu.

Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych problemach analizy danych empirycznych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi zgromadzić literaturę dotyczącą wskazanego tematu.

Student umie krytycznie przeanalizować literaturę i wyciągnąć wnioski.

Student potrafi w oparciu o przeczytaną literaturę zaplanować własne badanie, postawić pytania badawcze i sformułować hipotezy.

Student posiada pogłębioną umiejętność doboru metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych.

Student umie wykorzystać metody ekonometryczne, by z danych odczytać ilościowe i jakościowe zależności między zmiennymi i zweryfikować postawione hipotezy.

Student umie zaprezentować wyniki własnego badania, wyciągnąć wnioski i skomentować je w świetle literatury światowej.

KOMPETENCJE

Student ma świadomość konieczności weryfikacji teorii ekonomicznych za pomocą danych empirycznych.

Student rozumie, że teorie ekonomiczne są kontrowersyjne i że konieczne jest konfrontowanie ich z danymi empirycznymi.

Student ma świadomość, że metody ilościowe mają ograniczenia, co wynika z niedoskonałości zbiorów danych oraz cech wykorzystywanych modeli.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest prezentacja artykułu naukowego oraz napisanie planu pracy magisterskiej.

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest systematyczne prezentowanie postępów w realizacji pracy magisterskiej oraz napisanie przeglądu literatury.

Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru jest napisanie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.