Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zbiory danych i statystyka publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW818
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zbiory danych i statystyka publiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie procesu gromadzenia i przetwarzania danych na użytek statystyki publicznej. Omówiona zostanie rola definicji, sposobu pozyskiwania i ograniczeń gromadzonych danych. Podjęta zostanie również dyskusja wpływu wykorzystywanych danych na wyniki i wnioski z prowadzonych analiz ekonomicznych.

Pełny opis:

Plan zajęć

1. Podstawy prawne i dobre praktyki Europejskiego Sysyemu Statystycznego. Opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej.

2. Ustawa o statystyce publicznej. Tajemnica statystyczna. Anonimizacja

3. Cele i rola statystyki publicznej w polityce publicznej, biznesie i badaniach naukowych. Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

4. Dane administracyjne (ZUS, KRUS, MF), badania pełne (Spis Powszechny), badania reprezentatywne. Wagi w badaniach reprezentatywnych. Planowanie, projektowanie i realizacja badań pełnych i badań reprezentatywnych.

5. Bazy danych: Eurostat, ECB, IMF, ILO, BIS, ONZ, OECD, Bank Światowy, GUS

6. Jakość i porównywalność w statystyce publicznej, problem sezonowiści. Błedy w danych, odmowy odpowiedzi i inne braki danych.

7. Rachunki narodowe (ESA 2010), satelickie rachunki narodowe, NTTA

8. Indeksy, współczynniki i inne miary statystyki publicznej

9. Badania ankietowe realizowane przez krajowe urzędy statystyczne (np. BAEL, BBGD).

10. Badania ankietowe realizowane przez inne jednostki (np. BZGD, Diagnoza Społeczna, Szybki Monitoring, Eurobarometr, ISSP, ESS)

11. Badania ankietowe przedsiębiorstw

12. Badania ankietowe gospodarstw domowych

13. Czyszczenie danych, wiarygodność wyników (wielkość próby, cel badania ankietowego, cel badania własnego), pytania wrażliwe. Panele rotacyjne.

14. Badanie budżetu czasu ludności.

15. Pomiar szarej gospodarki

Literatura:

European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities Eurostat 2017

Wallgren A. and B. Wallgren (2014) Register-based Statistics - Administrative Data for Statistical Purposes Wiley

Groves, R.M., and Heeringa, S.G. (2006). Responsive design for household surveys: tools for actively controlling survey errors and costs. Journal of Royal Statistical Society, Series A, 169, 439-457

Iwig, W., Berning, M., Marck, P., Prell, M. (2013). Data Quality Assessment for Administrative Data. Statistical Uses of Administrative Records Subcommittee , Federal Committee on Statistical Methodology

European system of accounts - ESA 2010

Panek T. (2014) Statystyka społeczna, PWE, Warszawa

ESS Report 2017

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017

Program badań statystyki publicznej na rok 2022

https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/-/jdemetra-officially-recommended-as-software-for-the-seasonal-adjustment-of-official-statistics

Kurowska Anna (2011) Wskaźniki społeczne w polityce sołecznej. Historia, teoria i zastosowania w praktyce., Diffin

Repozytorium Standardów Informacyjnych GUS https://rsi.stat.gov.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest projekt. Dodatkowo student ma za zadanie samodzielnego uzupełnienia ankiety BAEL, książeczki BBGS oraz dzienniczka BBCzL i wyciągnięcia własnych wniosków w zakresie procesów zbierania danych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)