Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz2FPRZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSFIR zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów realizowanych w pierwszym roku nauczania: Mikroekonomia, Podstawy rachunkowości, System finansowy gospodarki

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony tradycyjnych oraz nowoczesnych koncepcji zarzadzania finansami z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych oraz w doradztwie biznesowym. Silnie akcentowany aspekt praktyczny odnosić się będzie do takich zagadnień jak identyfikacja ryzyka w ramach zaktualizowanej formuły efektywności rynku kapitałowego, czy oceny decyzji inwestycyjnych. W ramach omawianych treści prezentowane będą także wyniki najnowszych badań empirycznych z dziedziny finansów oraz wynikające z nich postulaty i obszary do dalszych badań, które mogłyby być podejmowane i weryfikowane w badawczych pracach dyplomowych.

Pełny opis:

Wykład

1. Zasady, cele i funkcje zarzadzania finansami:

• Umiejscowienie finansów przedsiebiorstw w sferze nauki o finansach

• Podstawowe znaczenie i definicje związane z finansami przedsiębiorstw

• Cele i funkcje zarządzania finansami,

• Zależność pomiędzy finansami a innymi obszarami biznesu).

2. Informacje zawarte w podstawowych dokumentach finansowych

• Analiza fundamentalna

• Analiza wskaźnikowa

3. Finanse przedsiebiorstw spojrzenie z pozycji różnych interesariuszy analizujących ich sytuację finansową

4. Źródła pozyskania kapitału

• Źródła pozyskania kapitału własnego

• Źródła pozyskania kapitału obcego

5. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstw

6. Decyzje inwestycyjne i ich ocena w horyzoncie krótko i długoterminowym

Konwersatorium

1. Analiza fundamentalna wybranego indywidulanie przez każdego ze Studentów przedsiębiorstwa

2. Ocena możliwości inwestycyjnych wybranego podmiotu gospodarczego

3. Ocena wskaźnikowa analizowanego podmiotu gospodarczego

4. Analiza skali zobowiązań w wybranej firmie i możliwości

5. Analiza progu rentowności

6. Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Cieślik R., Postuła M. (red.) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – teoria i praktyka, WN WZ UW, Warszawa 2020.

• Postuła M. (red.) Finanse firmy w decyzjach menedżerskich, WN WZ UW, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

• Rutkowski A. Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

• Ehrhardt M.C., Brigham E.F. Corporate Finance: A Focused Approach 6ed., South-Western, 2016.

• Wybrane artykuły z „Mckinsey on Finance”, „The Economist”.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Student/Studentka:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe zasady i pojęcie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące oceny sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwie (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i procedury tworzenia strategie zarządzania finansami przedsiębiorstw (K_W02).

Zna i rozumie podstawowe zasady wykorzystania danych źródeł finansowani przedsiebiorstw (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać zależności związane z zarzadzaniem finansami przedsiębiorstw do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji na rynku (K-_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z działalnością marketingową (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru umieszczonego na E-nauce odbywa się w sali wykładowej. Przy ocenie egzaminu nie stosuje się punktów ujemnych i połówkowych.

Do egzaminu dopuszczane są jedynie osoby, które zaliczyły ćwiczenia. Ocen bardzo dobra z ćwiczeń i obecność na wykładach uprawnia do zwolnienia z egzaminu

Zaliczenie konwersatorium postaci kolokwium podsumowującego składającego się z 2/3 praktycznych zadań odnoszących się do praktycznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie w oparciu o analizę wstępna jego sytaucji finansowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chmielewski, Marta Postuła, Tomasz Wyłuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)