Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia rzymskiego pogranicza. Kontakty świata śródziemnomorskiego z ludami ościennymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DSPOG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia rzymskiego pogranicza. Kontakty świata śródziemnomorskiego z ludami ościennymi
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia związane z archeologią przygranicznych prowincji rzymskich w okresie od I do VII w. n.e., w szczególności zagadnień związanych z armią rzymską, życiem społecznym, gospodarką i handlem oraz kulturą materialną. Uczestnicy seminarium w trakcie zajęć nabywają umiejętność redagowania, przygotowywania tekstów oraz ustnej prezentacji badań naukowych na wybrany przez siebie temat z zakresu archeologii świata śródziemnomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z kulturami ościennymi położonymi w jego południowej części.

Wspólnie ustalamy tematy i układ prac rocznych i magisterskich.

Pełny opis:

Świat śródziemnomorski w dobie rzymskiej dominacji, a następnie rozwoju chrześcijaństwa był świadkiem prawdziwej globalizacji. Niezależnie od oddalenia od ośrodka władzy, mimo niejednokrotnie silnych lokalnych tradycji, bez mała każdy zakątek świata podbijanego przez Rzymian podlegał wpływom kultury grecko-rzymskiej. Ich efekty można zauważyć nie tylko w sferze polityki czy języka, lecz także w procesach ekonomicznych, zmianach społecznych i kulturalnych, w architekturze i sztuce danego regionu. Równocześnie toczyły się silne procesy akulturacyjne pozwalające dojść do głosu lokalnym społecznościom i ich tradycjom. Ten specyficzny dialog chcemy badać i opisywać metodami właściwymi dla archeologii pogranicza.

Uczestnicy seminarium będą wybierać i opracowywać tematy prac magisterskich, których problematyka powinna dotyczyć procesów zachodzących na styku kultury grecko-rzymskiej oraz kultur prowincjonalnych, lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu cesarstwa. Pomocą w wyborze służyć będzie lista tematów sporządzona przez prowadzących, wśród których część dotyczyć będzie materiału zabytkowego pochodzącego z badań terenowych organizowanych przez prowadzących.

Zakres tematyczny seminarium:

1. Geografia, problemy lokalnej historii i administracji cesarstwa rzymskiego

2. Miasta prowincjonalnorzymskie (status, stanowiska, topografia, architektura)

3. Kultura materialna w wydaniu prowincjonalnym (wybrane kategorie zabytków ruchomych)

4. Wojsko rzymskie i uzbrojenie

5. Epigrafika łacińska w warsztacie archeologa prowincjonalnorzymskiego (typy zabytków, bazy danych, katalogi)

6. Gospodarka i handel w cesarstwie rzymskim

7. Infrastruktura (drogi, akwedukty, kopalnie)

8. Ikonografia (wybrane tematy związane z armią lub sztuką prowincjonalną)

9. Religia rzymska (bóstwa, miejsca i świadectwa kultu)

Tematy pytań egzaminacyjnych na obronie pracy magisterskiej w ramach seminarium "Archeologia rzymskiego pogranicza"

1. Opis geograficzny granic Cesarstwa Rzymskiego

2. Historia powstania idei prowincji rzymskich a źródła do wiedzy nad administracją rzymską

3. Świadectwa archeologiczne konfliktów Rzymu i Barbaricum w materiale archeologicznym

4. Kultura materialna prowincji rzymskich a problem romanizacji i innych procesów kulturowych

5. Kultura materialna armii rzymskiej

6. Świadectwa archeologiczne migracji ludów ościennych na tereny Cesarstwa

7. Świadectwa archeologiczne kultury duchowej prowincji rzymskich

8. Zastosowanie metod nauk ścisłych i przyrodniczych w studiach nad archeologią prowincji rzymskich

9. Świadectwa archeologiczne życia gospodarczego w prowincjach rzymskich

10. Architektura mieszkalna w prowincjach rzymskich

11. Budowle publiczne w studiach nad archeologią prowincji rzymskich

12. Wymiana handlowa pomiędzy prowincjami rzymskimi – świadectwa archeologiczne

Literatura:

Literatura podawana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów, a także w powiązaniu z wybranym tematem pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

- KW_03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych

- KW_04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia archeologii, obejmującą terminologię, teorie i metodologię

- KW_09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji źródeł archeologicznych

- KW_12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z zakresu archeologii, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

- KW_13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych

- KW_14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych społeczności z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach ścisłych i naukach o życiu

- KW_15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa

- KU_01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji

- KU_02 potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji

- KU_03 potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień

- KU_04 potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii

- KU_05 potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów

- KU_06 potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów, łącznie z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym

- KU_07 potrafi wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami kulturowymi

- KU_08 posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej

- KU_11 potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią.

- KU_ potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią.

- K_K01 jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów

- K_K04 jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji

- K_K05 jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka

- K_K12 jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym

- K_K13 jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii

- K_K16 jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) regulaminowym w terminie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martin Lemke, Agnieszka Tomas, Tomasz Waliszewski
Prowadzący grup: Martin Lemke, Agnieszka Tomas, Tomasz Waliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia związane z archeologią przygranicznych prowincji rzymskich w okresie od I do VII w. n.e., w szczególności zagadnień związanych z armią rzymską, życiem społecznym, gospodarką i handlem oraz kulturą materialną. Uczestnicy seminarium w trakcie zajęć nabywają umiejętność redagowania, przygotowywania tekstów oraz ustnej prezentacji badań naukowych na wybrany przez siebie temat z zakresu archeologii świata śródziemnomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z kulturami ościennymi położonymi w jego południowej części.

Wspólnie ustalamy tematy i układ prac rocznych i magisterskich

Pełny opis:

Świat śródziemnomorski w dobie rzymskiej dominacji, a następnie rozwoju chrześcijaństwa był świadkiem prawdziwej globalizacji. Niezależnie od oddalenia od ośrodka władzy, mimo niejednokrotnie silnych lokalnych tradycji, bez mała każdy zakątek świata podbijanego przez Rzymian podlegał wpływom kultury grecko-rzymskiej. Ich efekty można zauważyć nie tylko w sferze polityki czy języka, lecz także w procesach ekonomicznych, zmianach społecznych i kulturalnych, w architekturze i sztuce danego regionu. Równocześnie toczyły się silne procesy akulturacyjne pozwalające dojść do głosu lokalnym społecznościom i ich tradycjom. Ten specyficzny dialog chcemy badać i opisywać metodami właściwymi dla archeologii pogranicza.

Uczestnicy seminarium będą wybierać i opracowywać tematy prac magisterskich, których problematyka powinna dotyczyć procesów zachodzących na styku kultury grecko-rzymskiej oraz kultur prowincjonalnych, lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu cesarstwa. Pomocą w wyborze służyć będzie lista tematów sporządzona przez prowadzących, wśród których część dotyczyć będzie materiału zabytkowego pochodzącego z badań terenowych organizowanych przez prowadzących.

Zakres tematyczny seminarium:

1. Geografia, problemy lokalnej historii i administracji cesarstwa rzymskiego

2. Miasta prowincjonalnorzymskie (status, stanowiska, topografia, architektura)

3. Kultura materialna w wydaniu prowincjonalnym (wybrane kategorie zabytków ruchomych)

4. Wojsko rzymskie i uzbrojenie

5. Epigrafika łacińska w warsztacie archeologa prowincjonalnorzymskiego (typy zabytków, bazy danych, katalogi)

6. Gospodarka i handel w cesarstwie rzymskim

7. Infrastruktura (drogi, akwedukty, kopalnie)

8. Ikonografia (wybrane tematy związane z armią lub sztuką prowincjonalną)

9. Religia rzymska (bóstwa, miejsca i świadectwa kultu)

Literatura:

Literatura podawana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zainteresowań studentów, a także w powiązaniu z wybranym tematem pracy magisterskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)