Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy wielkich epok historycznych – praca badawcza (epoka do wyboru przez studenta, z wyjątkiem historii starożytnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-WPWE-PB
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy wielkich epok historycznych – praca badawcza (epoka do wyboru przez studenta, z wyjątkiem historii starożytnej)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, II roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Student pracujący pod indywidualną opieką wybranego przez siebie pracownika naukowego ma za zadanie opracować wskazane przez opiekuna zagadnienie z zakresu wybranej epoki (epoka do wyboru przez studenta, z wyjątkiem historii starożytnej), zgodnie z zasadami postępowania badawczego, a następnie zaprezentować wyniki swych badań w formie pracy pisemnej zaopatrzonej w pełny aparat krytyczny. Celem pracy jest kształtowanie indywidualnego warsztatu badawczego i wdrażanie studenta do samodzielnej pracy badawczej, a także rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji naukowej. Student ustala temat pracy w porozumieniu z prowadzącym, a następnie samodzielnie, przy wsparciu merytorycznym prowadzącego kompletuje bibliografię i prowadzi kwerendę materiałów źródłowych i opracowań naukowych, a także przygotowuje pracę pisemną.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II i III rok (program od 2019)

ECTS 4 (bilans pracy studenta: 100 godz. praca własna, 20 godz. konsultacje).

Sposób realizacji przedmiotu: praca własna studenta.

Student może pisać pracę pod kierunkiem dowolnie wybranego pracownika naukowo-dydaktycznego.

Literatura:

Literatura zależna od tematu, dobierana przez studenta w ramach kwerendy bibliograficznej, prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu pracy student potrafi samodzielnie zaplanować i zrealizować postępowanie badawcze służące opracowaniu wskazanego tematu, od kwerendy bibliograficznej, poprzez krytyczną selekcję opracowań naukowych, krytykę wewnętrzną i zewnętrzną źródeł, po skonstruowanie pracy pisemnej z pełnym aparatem krytycznym i zastosowaniem specjalistycznej terminologii właściwej dla historii różnych epok, potrafi dyskutować na temat zaproponowanych przez siebie interpretacji, z zastosowaniem naukowej argumentacji, zna i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz przestrzega standardów pracy naukowej historyka.

Metody i kryteria oceniania:

Praca roczna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)