Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia słowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L1AS2COZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia słowa
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologia kultury 3002-1LAK1CE

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia słowa kulturowe ujęcie fenomenu językowości człowieka. Interdyscyplinarna wiedza o języku jako głównym medium kulturowym, jego przemianach (oralności, piśmie, druku, mediach cyfrowych) i towarzyszących im przemianach kulturowych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych fenomenów współczesnego funkcjonowania słowa w kulturze).

Pełny opis:

Zajęcia prezentują różne sposoby ujmowania i badania języka jako zjawiska kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia antropologicznego. Język widziany jest podstawowo na poziomie jego użyć i w powiązaniu z człowiekiem nim się posługującym. Przedstawiane są główne funkcje języka, jak również specyfika jego najważniejszych mediów (głos, pismo, druk, audiowizualność, słowo cyfrowe i sieciowe) i ich znaczenie kulturowe.

Podczas ćwiczeń problematyka antropologii słowa rozłożona jest na następujące działy: "Zjawisko języka", "Językowy obraz świata", "Komunikacja – kontekst – działanie", "Współbycie w słowie", "Oralność", "Praktyki kultury oralnej", "Imię, nazwa, kategoria", "Słowo święte", "Pismo", "Mówione – pisane", "Kultura pisma – cywilizacja", "Druk", "Kultura druku", "Dyskursy kultury druku", "Słowo w kulturze multimedialnej". Nakład pracy studenta:· ćwiczenia: 60 godz.· samodzielne przygotowanie do zajęć: 2 godz. tygodniowo – łącznie: 60 godz.· przygotowanie i napisanie pracy rocznej: 30 godz.· przygotowanie do egzaminu: 30 godz. Łącznie: ok. 180 godz.

Literatura:

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, red. i wstęp Grzegorz Godlewski, Wyd. UW, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

- zna i rozumie: swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi (K_W01), w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze (K_W04), podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego (K_W05),

główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie (K_W06), metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury ( K_W08), wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu (K_W09);

- potrafi: wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych (K_U01), określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji ( K_U03), wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane (K_U04), pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze (K_U05), zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne (K_U06), samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U08), inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe, współdziałać w zespole z innymi osobami, organizować pracę indywidualną i zespołową (K_U09), stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo (K_U10);

- jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01), przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K02), dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju (K_K03), uczestnictwa w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckim (K_K06), angażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością (K_K07), dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć jest obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze; większa liczba nieobecności (nie większa niż 30%) może zostać zaliczona na konsultacjach z prowadzącym).

Na ocenę końcową składają się:

- ocena aktywności na zajęciach (10%);

- praca roczna (40%);

- egzamin ustny (50%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia słowa kulturowe ujęcie fenomenu językowości człowieka. Interdyscyplinarna wiedza o języku jako głównym medium kulturowym, jego przemianach (oralności, piśmie, druku, mediach cyfrowych) i towarzyszących im przemianach kulturowych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych fenomenów współczesnego funkcjonowania słowa w kulturze).

Pełny opis:

Zajęcia prezentują różne sposoby ujmowania i badania języka jako zjawiska kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia antropologicznego. Język widziany jest podstawowo na poziomie jego użyć i w powiązaniu z człowiekiem nim się posługującym. Przedstawiane są główne funkcje języka, jak również specyfika jego najważniejszych mediów (głos, pismo, druk, audiowizualność, słowo cyfrowe i sieciowe) i ich znaczenie kulturowe.

Podczas ćwiczeń problematyka antropologii słowa rozłożona jest na następujące działy: "Zjawisko języka", "Językowy obraz świata", "Komunikacja – kontekst – działanie", "Współbycie w słowie", "Oralność", "Praktyki kultury oralnej", "Imię, nazwa, kategoria", "Słowo święte", "Pismo", "Mówione – pisane", "Kultura pisma – cywilizacja", "Druk", "Kultura druku", "Dyskursy kultury druku", "Słowo w kulturze multimedialnej". Nakład pracy studenta:· ćwiczenia: 60 godz.· samodzielne przygotowanie do zajęć: 2 godz. tygodniowo – łącznie: 60 godz.· przygotowanie i napisanie pracy rocznej: 30 godz.· przygotowanie do egzaminu: 30 godz. Łącznie: ok. 180 godz.

Literatura:

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, red. i wstęp Grzegorz Godlewski, Wyd. UW, Warszawa 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)