Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia słowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L1AS2COZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia słowa
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologia kultury 3002-1LAK1CE

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo-wiedza o kulturze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku "Antropologia słowa" kulturowe ujęcie fenomenu językowości człowieka. Interdyscyplinarna wiedza o słowie jako głównym medium kulturowym, jego przemianach (oralności, piśmie, druku, mediach cyfrowych) i towarzyszących im zjawiskach kulturowych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych praktyk współczesnego funkcjonowania słowa w kulturze).

Pełny opis:

Zajęcia prezentują różne sposoby ujmowania i badania języka jako zjawiska kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia antropologicznego. Język widziany jest podstawowo na poziomie jego użyć i w powiązaniu z człowiekiem nim się posługującym. Przedstawiane są główne funkcje języka, jak również specyfika jego najważniejszych mediów (głos, pismo, druk, audiowizualność, słowo cyfrowe i sieciowe) i ich znaczenie kulturowe.

Podczas ćwiczeń zwraca się uwagę, w odwołaniu do historycznych i współczesnych przykładów na specyfikę praktyk językowych jako praktyk kulturowych. Problematyka antropologii słowa rozłożona jest na następujące działy: "Zjawisko języka", "Językowy obraz świata", "Komunikacja – kontekst – działanie", "Współbycie w słowie", "Oralność", "Praktyki kultury oralnej", "Imię, nazwa, kategoria", "Słowo święte", "Pismo", "Mówione – pisane", "Kultura pisma – cywilizacja", "Druk", "Kultura druku", "Dyskursy kultury druku", "Słowo w kulturze multimedialnej".

Literatura:

"Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów", oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, red. i wstęp Grzegorz Godlewski, Wyd. UW, Warszawa 2003. Wszystkie teksty z podręcznika omawiane na zajęciach będą udostępniane w formie skanów na platformie Classroom.

Efekty uczenia się:

Wiedza: osoba biorąca udział w zajęciach zna i rozumie:

- swoistość języka jako zjawiska kulturowego, wraz z jego medialną i komunikacyjną specyfiką oraz jego funkcjami;

- najważniejsze historyczne i typologiczne postaci słowa w kulturze (słowo mówione, pismo, druk, słowo elektroniczne) wraz z przykładowymi, charakterystycznymi dla nich praktykami słowa;

- wpływ medium słowa na szeroko rozumiane zjawiska kulturowe i cywilizacyjne;

- najważniejsze typy kultury związane z poszczególnymi medialnymi postaciami słowa (kultura oralna, kultura pisma, kultura typograficzna, kultura multimedialna) oraz najważniejsze cechy tych typów związane z użyciem słowa w jego medialnej postaci;

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie dotyczące antropologicznych ujęć fenomenu języka jak medium komunikacyjnego;

- w stopniu pogłębionym historyczny kontekst używanych w czasie zajęć teorii.

Umiejętności: osoba biorąca udział w zajęciach potrafi:

- rozpoznawać proces historyczny jako związany ze zmieniającymi się typami kultury słowa jako zjawiska kulturowego (kultura oralna, kultura pisma, kultura typograficzna, kultura multimedialna);

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować i interpretować praktyki językowe (zarówno historyczne, jak i współczesne);

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu antropologii słowa;

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia antropologii słowa, aby samodzielnie przygotować pracę zaliczeniową będącą analizą wybranej praktyki językowej, sformułować temat pracy, dostosować ujęcia, kategorie i narzędzia badawcze antropologii słowa dla celów własnych badań w pracy zaliczeniowej;

- zgromadzić odpowiedni dla wybranego przez siebie tematu materiał źródłowy i podjąć jego analizę;

- uważnie i ze zrozumieniem przeczytać tekst naukowy z zakresu antropologii słowa i zastosować do swoich badań omawiane w nim propozycje teoretyczne czy też metodologiczne;

- zabierać głos w dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów.

Kompetencje społeczne: osoba biorąca udział w zajęciach jest gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu antropologii słowa;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych praktyk językowych, w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów związanych z używaniem słowa w kulturze;

- pracy nad własną pracą roczną z zachowaniem standardów pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

a) Podstawowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u osoby prowadzącej. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w każdym semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach (30%) w semestrze skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia tego semestru, a w konsekwencji niezaliczeniem całych zajęć. Jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50% w każdym semestrze.

b) Ocena na zaliczenie ćwiczeń zostanie wystawiona na podstawie oceny aktywności na zajęciach w trakcie całego roku (30%), pisemnej pracy rocznej (30%) oraz egzaminu ustanego z całego programu zajęć (40%).

c) Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach: udział w zajęciach 60h (2 ECTS), przygotowanie do zajęć 90h (3 ECTS), przygotowanie pracy rocznej 90h (3 ECTS), przygotowanie do egzaminu ustnego 60h (2 ECTS). Łącznie 300h (10 ECTS).

d) Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pracach pisemnych i prezentacjach zaliczeniowych określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do przygotowania, korekty i redakcji tekstów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Oparte na autorskim programie i podręczniku Antropologia słowa kulturowe ujęcie fenomenu językowości człowieka. Interdyscyplinarna wiedza o języku jako głównym medium kulturowym, jego przemianach (oralności, piśmie, druku, mediach cyfrowych) i towarzyszących im przemianach kulturowych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych fenomenów współczesnego funkcjonowania słowa w kulturze).

Pełny opis:

Zajęcia prezentują różne sposoby ujmowania i badania języka jako zjawiska kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia antropologicznego. Język widziany jest podstawowo na poziomie jego użyć i w powiązaniu z człowiekiem nim się posługującym. Przedstawiane są główne funkcje języka, jak również specyfika jego najważniejszych mediów (głos, pismo, druk, audiowizualność, słowo cyfrowe i sieciowe) i ich znaczenie kulturowe.

Podczas ćwiczeń problematyka antropologii słowa rozłożona jest na następujące działy: "Zjawisko języka", "Językowy obraz świata", "Komunikacja – kontekst – działanie", "Współbycie w słowie", "Oralność", "Praktyki kultury oralnej", "Imię, nazwa, kategoria", "Słowo święte", "Pismo", "Mówione – pisane", "Kultura pisma – cywilizacja", "Druk", "Kultura druku", "Dyskursy kultury druku", "Słowo w kulturze multimedialnej". Nakład pracy studenta:· ćwiczenia: 60 godz.· samodzielne przygotowanie do zajęć: 2 godz. tygodniowo – łącznie: 60 godz.· przygotowanie i napisanie pracy rocznej: 30 godz.· przygotowanie do egzaminu: 30 godz. Łącznie: ok. 180 godz.

Literatura:

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima, red. i wstęp Grzegorz Godlewski, Wyd. UW, Warszawa 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Godlewski, Paweł Rodak, Agnieszka Sobolewska
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski, Paweł Rodak, Agnieszka Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)