Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia widowisk - nowe horyzonty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K13
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia widowisk - nowe horyzonty
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu antropologii widowisk i antropologii kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach będzie nas interesował polityczny – w szerokim rozumieniu tego słowa – wymiar działania w przestrzeni publicznej w czasach współczesnych.

Pełny opis:

Wychodząc z założenia o politycznym charakterze teatru, performansu i widowiska, chcemy sprawdzić skuteczność rozmaitych strategii działania w zachowaniach społecznych: od performansów władzy i przemocy, poprzez widowiska wspólnoty (communitas) i praktyki narzucające tożsamość po konstruowanie nowych podmiotowości. Zagadnienia te będą omawiane m.in. na podstawie analizy rozmaitych ruchów i akcji społecznych – od Parady Równości po Occupy Wall Street, od miesięcznic smoleńskich po czarny protest.

Podczas zajęć będziemy twórczo nawiązywać do – klasycznych już – rozpoznań i narzędzi antropologii widowisk, pytając o ich aktualność w refleksji nad politycznością współczesnych performansów społecznych, widowisk kulturowych.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Carla Blumenkranz (red.), Occupy!: Sceny z okupowanej Ameryki, tłum Barbara Szelewa, Warszawa 2012.

S. Boym, Dyskomfort nostalgii, w: (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. naukowa Kornelia Kończal, Warszawa 2014, s. 327–341.

Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2005.

Judith Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, tłum. Joanna Bednarek, Warszawa 2016;

Judith Butler, Ramy wojny: kiedy życie godne jest opłakiwania?, tłum. Agata Czarnacka, Warszawa 2011.

Chantal Mouffe, Agonistyka: polityczne myślenie o świecie, tłum. Barbara Szelewa, Warszawa 2015.

Joseph Roach, Cities of the dead: circum-Atlantic performance, New York 1996.

Michael Warner, Publics and Counterpublics, New York 2005.

Grzegorz Ziółkowski, Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, Poznań 2018

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

– swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

– metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

Student potrafi

– wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

– określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

– zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

Student jest gotów do

– krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

– przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

– dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – obecność i aktywność na zajęciach. Krótka praca pisemna albo zaliczenie ustne na wybrany i ustalony wcześniej temat (forma do wyboru). Nieobecność na więcej niż 1/3 zajęć jest podstawą niedopuszczenia do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Godlewska-Byliniak
Prowadzący grup: Ewelina Godlewska-Byliniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)