Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia polskiej etnografii, etnologii i antropologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LHPEEA
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia polskiej etnografii, etnologii i antropologii
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu z elementami warsztatowymi będzie zaznajomienie studentów z historią polskiej etnografii, etnologii i antropologii kulturowej. Pierwsze zwiastuny, wyodrębnienie się dyscypliny, jej ukonstytuowanie się i przemiany zostaną pokazane w kontekście historycznym, politycznym i społecznym. Studenci poznają najważniejsze dla rozwoju nauki postaci, dowiedzą się, w jaki sposób kierunki i trendy etnologii światowej były przyjmowane, twórczo adaptowane (bądź odrzucane) w Polsce, jakie stanowiły o polskiej odrębności w obrębie dyscypliny.

Pełny opis:

Każde zajęcia będą składać się z dwóch części: warsztatowej i wykładowej. Część warsztatowa trwać będzie ok. 30 minut a jej podstawą stanie się wspólna analiza tekstów źródłowych, materiałów tekstowych i wizualnych, a także audialnych. Na ich podstawie wspólnie ze studentami będziemy diagnozować najważniejsze dla postawionego tematu kwestie i problemy. Cześć wykładowa stanowić będzie podsumowanie, rozszerzenie i uzupełnienie treści z części pierwszej. Taka forma zajęciowa, jak sądzę, zmobilizuje studentów do większego zaangażowania, a tym samym do skuteczniejszego zrozumienia i zapamiętania konkretnych treści. Będzie ona wymagała też przygotowania się w domu do zajęć.

Literatura:

Benedyktowicz Z., Robotycki Cz., Stomma L., Tomicki R., Wasilewski J. , Antropologia kultury w Polsce – dziedzictwo, pojęcia, inspiracje. Materiały do słownika, „Polska Sztuka Ludowa” 1980, 34 (1), s. 47-60.

Buchowski M., Etnografia/etnologia polska w okresie „realnego socjalizmu”, „LUD” 2011 t.95, s. 13-44.

Buchowski M., Fratrie, klany i lineaże nowo-plemienia etnologów i antropologów w Polsce, w: Buchowski M., Etnologia polska: historie i powinowactwa, Poznań 2012, s. 37-61.

Kuligowski W., Antropologia kultury: Polska, w: Kuligowski W., Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Poznań 2016, s. 202-230.

Posern-Zieliński A., Kształtowanie się etnografii polskiej jako samodzielnej dyscypliny naukowe (do 1939 r.), w: Terlecka M. (red.), Historia etnografii polskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 29-114.

Sokolewicz Z., Szkoły i kierunki w etnografii polskiej (do 1939 r.), w: Terlecka M. (red.), Historia etnografii polskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 115-168.

Efekty uczenia się:

Osoby kończące przedmiot

znają i rozumieją:

- założenia teoretyczne oraz podstawowe pojęcia charakterystyczne dla głównych kierunków i szkół w polskiej etnografii, etnologii i antropologii kulturowej/społecznej

- podstawowe fakty na temat twórców polskiej etnografii, etnologii i antropologii kulturowej/społecznej, informacje o prowadzonych przez nich badaniach terenowych, publikacjach i stawianych przez nich pytaniach badawczych

potrafią:

- dokonać zaawansowanej analizy tekstów antropologicznych: wyróżniać warstwę faktograficzną i teoretyczną tekstu, rozpoznać poszczególne teorie i szkoły antropologiczne, analizować poglądy autora zawarte w tekście, rozumieć jego przesłanie teoretyczne i dostrzegać uwarunkowania historyczno-teoretyczne, stojące za tezami tekstu

- ocenić przydatność czytanego tekstu i zastosować go do własnych badań

- wykorzystać pojęcia i narzędzia wypracowane w ramach etnologii i antropologii kulturowej

są gotowi do:

- krytycznej oceny poglądów, w tym również naukowych

- oceny przydatności etnologii i antropologii kulturowej dla innych dziedzin humanistyki i nauk społecznych oraz dla służby publicznej

Metody i kryteria oceniania:

czynne uczestnictwo w zajęciach, obecność na zajęciach, egzamin w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Małanicz-Przybylska
Prowadzący grup: Maria Małanicz-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)