Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-2MBSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: metodologia jako nauka o nauce. Historia badań społecznych. Paradygmaty.

2. Cel i przedmiot badań. Pojęcie metody, techniki i narzędzia badawczego. Rodzaje badań w naukach społecznych.

3. Podstawowe pojęcia c.d.: problemy badawcze, zmienne, hipotezy, wskaźniki. Kryteria naukowości w badaniach jakościowych i ilościowych. Dobór próby.

4. Charakterystyka i etapy procesu badawczego.

5. Badania surveyowe.

6. Badania terenowe.

7. Wywiad.

8. Badania niereaktywne.

9. Badania eksperymentalne i socjometryczne.

10. Badania online.

11. Etyka w badaniach społecznych

12. Pisanie – praktyka badawcza.

13. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Literatura:

Podstawowa:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Dodatkowa:

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.

P. Siuda (red.), Metody badań online, Bydgoszcz 2016.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student/ka posiada wiedzę na temat metod, technik i narzędzi badawczych; posiada umiejętności dotyczące przygotowania i realizacji podstawowych badań ilościowych i badań jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) oraz ocena z egzaminu pisemnego (40%) obejmującego podstawowe zagadnienia omawiane na wykładach (forma testu otwartego): UWAGA! Zajęcia są obowiązkowe. Frekwencja na wykładach i ćwiczeniach stanowi jeden z elementów oceny finalnej (20%).

Ćwiczenia mają charakter stricte warsztatowy, poświęcone są poszczególnym zagadnieniom poruszanym na wykładzie. Nacisk jest położony na operacjonalizację pojęć i konstruowanie narzędzi. Każde zajęcia zaliczane są na podstawie: przeczytana literatura (wejściówka), aktywność i przygotowanie konkretnego zadania dotyczącego poszczególnych zagadnień z ćwiczeń (praca w grupie lub samodzielna).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)