Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Penologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PENz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Penologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu teorii prawa, państwa, prawa karnego, kryminologii, socjologii ogólnej.…Podstawowa wiedza z zakresu teorii prawa, państwa, prawa karnego, kryminologii, socjologii ogólnej.…

.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opis uwarunkowań wyodrębniania różnych zakresów wykładów i badań określanych jako penologiczne i ich współzależności z innymi wykładami i badaniami prowadzonymi w ramach studiów kryminologicznych i badań polityki karnej. Przedstawienie głównych nurtów myśli penologicznej, koncepcji i ich wpływu na współczesne rozwiązania prawne w ujęciu prawno-porównawczym diachronicznym i synchronicznym. Ukazuje i analizuje powiązania myśli penologicznej i polityki karnej z ogólnymi koncepcjami z zakresu nauk społecznych, a także w sferze aksjologii z ogólnymi założenia ustroju demokratycznego państwa prawnego.

Pełny opis:

Przedmiot przedstawia w syntetyczny sposób genezę i strukturę głównych kierunków rozwoju współczesnej myśli penologicznej w kontekście szerszych zagadnień z zakresu kontroli społecznej badanych w naukach społecznych. Przedstawia analizy możliwych konsekwencji przyjęcia różnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych, oraz pomaga powiązać różne współczesnej programy reform polityki karnej z odmiennymi rodzajami racjonalizacji reakcji prawno-karnych w ramach różnych koncepcji penologicznych. Umożliwia poznanie złożoności i współzależności elementów składających się na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, od nurtów abolicjonistycznych i sprawiedliwości naprawczej, po rozwiązania motywowane przede wszystkim koniecznością inkapacytacji niebezpiecznych sprawców. W ramach przedmiotu prowadzona jest analiza polityki karnej w kontekście myśli społecznej. Przedstawione są teorie i praktyki karania oraz ich powiązania z ogólnym zagadnieniem niezbędności poczucia bezpieczeństwa, ładu i sprawiedliwości w grupie społecznej (społeczeństwie), jak i znaczenia prezentowanych rozwiązań prawnych i organizacyjnych odnośnie reakcji prawno-karnych dla ochrony praw i wolności indywidualnych zarówno sprawcy, ofiary, społeczności dotkniętej wprost skutkami przestępstwa, jak i ogółu społeczeństwa. Kwestie w czasie wykładu są analizowane w kontekście rozwoju standardów europejskiej polityki karnej, akcentu na prawa ofiary, wspierania sankcji wolnościowych, rozważane jest odpowiednie penologiczne kwalifikowanie różnych sankcji, w tym reakcji prawno-karnych o charakterze probacyjnym czy kompensacyjnym i typowych kar o charakterze wolnościowym, rozwój nowoczesnych form technicznych, w szczególności monitoringu elektronicznego jako elementu wykorzystywanego zarówno dla budowy reakcji prawno-karnej (areszt domowy), jak i środków reakcji prawno-karnej o szczególnym znaczeniu przede wszystkim prewencyjnym (zakaz i nakazy moniotorowane zdalnie).

Jednocześnie szerzej omawiane są kwestie reakcji dwutorowej, środków zabezpieczających od strony ich wykonawstwa, ale także problemów ustrojowych, w toku analiz omawiane stosowanie tych reakcji jest przedstawiane w kontekście ogólnoustrojowej zasady proporcjonalności środków do celów i ważenia interesów stron: ofiary sprawcy, społeczności i całego społeczeństwa. Odpowiednio analizowane są kwestie wpływu systemu reakcji prawno-karnych na ogólny sposób funkcjonowania społeczeństwa, omawiane w tym kontekście są zarówno reformy z zakresu sprawiedliwości naprawczej, jak i zjawisko punitywności populistycznej, w tym także w zakresie politologicznych i antropologicznych analiz zagadnienia populizmu penalnego.

Nakład pracy studenta:

- godziny zorganizowane – 25 h

- przygotowanie do zajęć – 35 h

- przygotowanie prezentacji – 20 h

Literatura:

 M. Filar, J. Utrat-Milecki (red.), Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Oficyna Naukowa Warszawa 2014,

 L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977,

 D. Scott, Penology, Sage Publication, London 2008;

 B. Stańdo-Kawecka, Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, Wolters Kluwer, Warszawa 2020,

 M. Sztuka, Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność, UJ, Kraków 2013,

 J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze, Wyd. UW, Warszawa 2009,

 J. Utrat-Milecki (red.), Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2013,

 W. Zalewski, Przestępca niepoprawny- jako problem polityki kryminalnej, Arche, Gdańsk 2010,

 W. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza, początek ewolucji polskiego prawa karnego, Arche, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 posiada podstawową wiedzą z zakresu penologii na temat zasad posługiwania się w toku polityki karnej środkami represji karnej, w szczególności odnośnie poszczególnych form organizacyjnych środków orzekanych i wykonywanych w ramach prawa karnego

 zna podstawowe zasady wymiaru kary kryminalnej stosowane w ramach prawa karnego a także zasady wykonania kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności

 posiada podstawową wiedzę na temat ustrojowych i społecznych współzależności stosowania kary kryminalnej oraz kwestii jej efektywności

w sferze umiejętności:

 w zakresie podstawowym umiejętność krytycznej analizy teksów z zakresu kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej odnośnie kwestii związanych z polityką karną i penitencjarną

 potrafi krytycznie analizować literaturę na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z wymiarem i w szczególności wykonaniem kary kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności, oraz kar prac społecznie użytecznych w środowisku lokalnym

w sferze kompetencji społecznych:

 ma świadomość znaczenia zasady humanitaryzmu i praw człowieka w toku realizacji polityki karnej,

 jest świadomy problemów dotyczących ochrony praw człowieka, zarówno sprawcy jak i ofiary związanych z reakcją prawno-karną na przestępstwo

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, ocena ciągła aktywności w toku ćwiczeń, ocena co najmniej jednego referatu przygotowanego w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)