Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kryminalna porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PKPz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka kryminalna porównawcza
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje swym zakresem poszczególne zagadnienia dotyczące polityki kryminalnej w wybranych krajach.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki kryminalnej w wybranych krajach, w szczególności zagadnienia związane z ustrojem i funkcjonowaniem organów ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości w zakresie prewencji i zwalczania przestępczości. Podstawowe bloki tematyczne: zapobieganie i zwalczanie przestępczości w wybranych krajach UE; wspólna polityka UE w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości; zapobieganie i zwalczanie przestępczości w USA; zapobieganie i zwalczanie przestępczości w krajach Ameryki Łacińskiej; zapobieganie i zwalczanie przestępczości w krajach WNP; zapobieganie i zwalczanie przestępczości w wybranych krajach Afryki i Azji.

Literatura:

Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, pod red. Adama Górskiego i Andrzeja Sakowicza, Warszawa 2006.

W. Smardzewski: Kilka uwag o włoskiej przestępczości zorganizowanej i roli „pentitio” w jej zwalczaniu. "Prokuratrura i Prawo" 1995 nr 1 s. 67-77

M. Płatek: Nowa ustawa o zapobieganiu przestępczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki. „Państwo i Prawo” 1995 nr 3 s. 64-70

K. Krajewski: Między prohibicją a legalizacją; holenderski eksperyment w polityce wobec narkomanii. „Państwo i Prawo” 1995 nr 5 s. 86-95

M. E. Wolfgang: Agresja i przemoc - przestępstwo i kontrola społeczna, „Przestępczość na Świecie”, t. 9,

Przestępczość gospodarcza : doświadczenia europejskie i amerykańskie / red. nauk. Andrzej Siemaszko ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa : Oficyna Naukowa, 1995.

G. Geis: Przestępczość białych kołnierzyków w USA, „Przestępczość na Świecie”, t. 14,

Krukowski: Amerykańska policja a społeczeństwo, „Przestępczość na Świecie”, t. 9,

J. Szumski: Amerykańska opinia społeczna o przestępczości i jej kontroli, „Przestępczość na Świecie”, t. 18

Emil Pływaczewski. Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej: (ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec), Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1992.

Daniel Dudek, Piotr Rakowski. Teoretyczne i praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej w Unii Europejskiej : spojrzenie na problem z polskiego punktu widzenia /. Warszawa : Centrum Europejskie - Natolin, 2005

Baechtold: Tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie w Szwajcarii. [W:] Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawa człowieka. Pod. red. Z. Hołdy i A. Rzeplińskiego. Lublin: UMCS 1992, s. 7-26

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe kategorie i wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu polityki kryminalnej porównawczej,

2. Porównująustrój i działalność organówochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości w zakresie prewencji i zwalczania przestępczościw różnych krajach.

3.Analizujązasady tworzenia polityki kryminalnej w poszczególnych państwach .

4. Projektują skuteczną reakcję na przestępczość i sposoby jej zapobie-gania.

5.Opisują i intepretująmetody zapobiegania i zwalczania przestępczości podejmowane w różnych państwach.

6. Umieją przy projektowaniu polityki karnej rozważać interesy jednost-kowe i publiczne.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2.Praca domowa

3.Prezentacja/referat będące studium przypadku

4.Zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Różycka-Jaroś
Prowadzący grup: Sylwia Różycka-Jaroś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)