Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-PKWd
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin wykazują szereg wzajemnych powiązań, tworząc tym samym z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. Jednocześnie każda ze wskazanych dyscyplin realizuje ten cel za pomocą środków i metod postępowania właściwych dla danej gałęzi prawa.

Pełny opis:

Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin wykazują szereg wzajemnych powiązań, tworząc tym samym z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. Jednocześnie każda ze wskazanych dyscyplin realizuje ten cel za pomocą środków i metod postępowania właściwych dla danej gałęzi prawa.

Prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulujących stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądowych zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Co jest przedmiotem prawa karnego wykonawczego?

• określenie trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar lub innych środków reakcji na przestępstwo,

• nakreślenie celów, które w toku ich wykonywania powinny zostać osiągnięte,

wskazanie kształtu poszczególnych kar i środków oraz zasad ich wykonywania

Forma pracy studenta Liczba godzin

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach z prowadzącym) 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prezentacji 5

Liczba godzin ogółem 50

Literatura:

K. Postulski, Status skazanego w postępowaniu przed sądem, Prokuratura i Prawo, nr 1-2 2010 (w załączeniu).

S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Wolters Kluwer , Kraków 2007.

J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, Kraków 2007.

Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy – komentarz, Gdańsk 2005.

S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy – komentarz, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i wyjaśniają podstawowe pojęcia i systematykę prawa karnego wykonawczego

2. Znają i omawiają wykonanie poszczególnych kar, środków karnych, środków zabezpieczających i probacyjnych

3. Znają i stosują kodeks karny wykonawczy oraz inne akty prawne, w tym prawa międzynarodowego rządzące problematyką karno-wykonawczą

4. Omawiają i analizują przepisy kodeksu karnego wykonawczego

5. Znają i stosują orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych

6. Umieją współpracować w zespole

7. umieją stale uczyć się, poszukiwać wyjaśnień i interpretacji na gruncie prawa

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność – analizę przypadków

2. Ocena prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niełaczna
Prowadzący grup: Maria Niełaczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)