Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-ASPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animacja kulturowa środowisk lokalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie jego uczestniczek i uczestników do skutecznego odgrywania roli sprawnych liderek i liderów lokalnych dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu przez nich technik animacji kulturowej. W trakcie kursu studenci i studentki kształtują swoje kompetencje animacyjne, poznają techniki partycypacji obywatelskiej i tworzenia diagnozy potrzeb lokalnych, a także przygotowują własne projekty animacji kulturowej środowiska lokalnego. Rozwija to ich wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczy pracy zespołowej oraz kształtuje nawyki i kompetencje charakterystyczne dla trybu pracy projektowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie jego uczestniczek i uczestników do skutecznego odgrywania roli sprawnych liderek i liderów lokalnych dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu przez nich technik animacji kulturowej. W trakcie kursu studenci i studentki kształtują swoje kompetencje animacyjne, poznają techniki partycypacji obywatelskiej i tworzenia diagnozy potrzeb lokalnych, a także przygotowują własne projekty animacji kulturowej środowiska lokalnego. Rozwija to ich wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczy pracy zespołowej oraz kształtuje nawyki i kompetencje charakterystyczne dla trybu pracy projektowej.

Kurs podzielony jest na trzy zasadnicze części.

W ramach pierwszego bloku tematycznego studentki i studenci rozwijają swoją wiedzę teoretyczną. Dotyczy to pracy animatorek i animatorów, polityki kulturalnej oraz instytucji związanych z animacją, upowszechnianiem kultury i animowaniem społeczności lokalnych. Omawiane w tym zakresie zostają między innymi zagadnienia związane z antropologią kultury, a także współczesne i historyczne koncepcje, takie jak polska pedagogika społeczna, tradycja francuskiej animacji społeczno-kulturalnej czy brytyjski ruch community arts. Uczestniczki i uczestnicy poznają wtedy także związki animacji z innymi działaniami prowadzonymi na rzecz lokalnych społeczności, takimi jak programowanie rewitalizacji czy prowadzenie rozbudowanych konsultacji społecznych. W trakcie pierwszego bloku poznają ponadto techniki animowania procesów partycypacyjnych, prowadzenia konsultacji społecznych i realizowania przedsięwzięć z obszaru fundraisingu.

W ramach drugiego bloku zajęć studentki i studenci uczą się wzajemnie od siebie dzięki samodzielnemu lub grupowemu referowaniu projektów animacyjnych realizowanych w Polsce i na świecie. Wcześniej uzyskują natomiast kompetencje z zakresu prezentowania takich projektów.

Trzeci blok poświęcony jest przygotowaniu, konsultacji i prezentacji własnych projektów animacyjnych środowisk lokalnych, przygotowanych przez studentów i studentki w stworzonych przez nich grupach roboczych.

Literatura:

1. Bluj A., Jagaciak M., Perchuć-Żółowska M., Pliszczyńska K., ABC partycypacji obywatelskiej – poradnik dla organizatorów procesów partycypacyjnych, Warszawa 2018.

2. Drozda Ł., Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Warszawa 2017.

3. Henzler P., Skrzypczak B. (red.), Kim jest animator społeczny, Warszawa 2006.

4. Kargul J., Upowszechnianie. Animacja. Komercjalizacja kultury: podręcznik akademicki, Warszawa 2012.

5. Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnienia, Warszawa 1993.

6. Kurz I. (red.), Lokalnie: animacja kultury = Community Arts, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student:

Wiedza

• definiuje podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania społeczności lokalnych i antropologii kultury

• wyjaśnia mechanizmy zmiany społecznej w środowisku lokalnym

• rozróżnia instytucjonalne metody i system pomocy społecznościom lokalnym, a także metody tworzenia stosownych programów oddziaływań kulturowych

Umiejętności

• posiada umiejętność budowania zespołów interdyscyplinarnych

• umie wykonać diagnozę społeczną wybranego środowiska lokalnego i sporządzić odpowiedni program

• posiada umiejętności dotyczące integrowania społeczności lokalnych i rzecznictwa na ich rzecz

• zna techniki upowszechniania partycypacji obywatelskiej

Kompetencje społeczne

• potrafi pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy społeczne

• umie wypełniać rolę lidera społeczności lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności oraz przygotowania grupowego projektu i mniejszych projektów realizowanych wcześniej systematycznie w trakcie semestru. Ocena ta może być jednak podwyższona na bazie indywidualnej pracy uczestniczki lub uczestnika kursu w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Skrzypczak
Prowadzący grup: Bohdan Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)