Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-ASPz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Animacja kulturowa środowisk lokalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę na temat funkcjonujących w Polsce systemów instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych, znać kompetencje i role pracowników społecznych w oparciu o ustawy o pomocy społecznej, a także posiadać określone kompetencje w pracy i pomocy nieletnim niedostosowanym społecznie. Powinien znać i umieć zastosować adekwatne procedury właściwe dla oddziaływań pedagogiki resocjalizacyjnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcia kultury i jej znaczenia w życiu jednostki i społeczeństwa. Socjalizujące wartości kultury, Kategorie i dziedziny kultury, kultura regionalna, kultura masowa i elitarna. Enklawy upośledzenia socjokulturowego, grupy społeczne niewydolne kulturowo i socjalnie. Charakterystyka wybranej grupy wybranych środowiskach Podkultura, subkultura - pojęcia teoretyczne, podkultura nędzy. Polityka kulturalna państwa, modele polityki kulturalnej.

Pełny opis:

Pojęcia kultury i jej znaczenia w życiu jednostki i społeczeństwa. Socjalizujące wartości kultury, nabywanie wartości kulturowych w rozwoju osobniczym. Kształtowanie kultury społecznej w różnych okresach historycznych. Kategorie i dziedziny kultury, kultura regionalna, kultura masowa i elitarna. Wzory i wartości kultury regionalnej, mechanizmy socjalizujące. Kultura masowa, środki masowego przekazu nośniki kultury. Grupy społeczne zaliczane do elit, współczesna rola elit w rozwoju społecznym. Enklawy upośledzenia socjokulturowego, grupy społeczne niewydolne kulturowo i socjalnie. Charakterystyka wybranej grupy wybranych środowiskach.Wzory i wartości społeczne przyjęte w tych grupach. Podkultura, subkultura - pojęcia teoretyczne. Podkultura nędzy, wzory i wartości funkcjonujące w grupach tej podkultury. Polityka kulturalna państwa, modele polityki kulturalnej. Instytucje i organizacje (rządowe i pozarządowe) realizujące programy i oddziaływania kulturowe.

Literatura:

1. Ćwiczenia z polityki społecznej, red. A.Rejzner, IRSS, Warszawa 2007

2. Dojrzewanie, red. A.Jaczewski, B. Woynarowska, WsiP, Warszawa 1982

3. Dzieci i młodzież Raciborza, analiza biomedyczna i pedagogiczno-społeczna, red. A. Szecówka, Wyd. ALTA, Wrocław 1994

4. Kozłowski S., Granice przystosowania, WP, Warszawa 1988

5. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, red. M. Racław-Markowskiej, ISP, Warszawa 2005

6. Praca socjalna, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, poszukiwanie nowych rozwiązań, red. A.Rejzner, IPSiR UW, Warszawa 2007

7. Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, red. M.Tyszkowej, PWN, Warszawa 1988

8. Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce, red. J.Krzyszkowski, K.Piątek, OKSPiS, Cz estochowa 2006

9. Materiały filmowe Studia Filmów Edukacyjnych Kultura i resocjalizacja (red.) M. Konopczyński, Pedagogium , Warszawa 2006.

10. J.Kubin, Kultura intelektualna, Elipsa, Warszawa 2006.

11. M.Partyka, Zdolni, utalentowani, twórczy, CM PPP MEN, Warszawa 1999.

12. J.Izdebska, Rodzice, dziecko, telewizja, Trans Humana, Białystok 1999.

13. E.Moczuk Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, Wyd URz, Rzeszów 2003.

14. J.Kmita, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.B.Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Wyd.UW, Warszawa 1999.

15. Społeczeństwo w transformacji (red.) A.Rychard, M.Fedorowicz, PAN, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student: procesu uczenia:

Wiedza

• definiuje podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania społeczności lokalnych

• identyfikuje trudności wychowawcze i przejawy niedostosowania społecznego w społeczności lokalnej

• wyjaśnia mechanizmy zmiany społecznej

• rozróżnia instytucjonalne metody i system pomocy społecznościom lokalnym, a także metody tworzenie stosownych programów oddziaływań kulturowych.

Umiejętności

• potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do efektywnej pomocy rodzinie i dziecku, wybranym grupom społecznym

• posiada umiejętność budowania zespołów interdyscyplinarnych

• umie wykonać diagnozę społeczną wybranego środowiska lokalnego i sporządzić odpowiedni program

• posiada umiejętności integrowania społeczności lokalnych i występowania w ich imieniu.

Kompetencje społeczne

• potrafi pracować w zespole i twórczo rozwiązywać problemy społeczne

• pełni rolę formalnego lidera społeczności lokalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, bieżące przygotowanie do zajęć i ocena aktywności.(25p.)

Śródsemestralne pisemne prace kontrolne (25p.)

Projekt działań kulturowych dla wybranego środowiska lokalnego (50p.)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)