Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RESO2-1RSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Różnorodność społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać podstawowe teorie społeczno-etyczne, dotyczące pojęć takich jak równość, wolność, umowa społeczna, wykluczenie i emancypacja

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęciom Różnorodność Społeczna przyświecają dwa cele: zaznajomienie się z teoriami jej dotyczącymi oraz nabycie umiejętności dyskusji z odmiennymi poglądami. Część filozoficzna dotyczy pojęć takich, jak równość, wolność, emancypacja, umowa społeczna w odniesieniu do obszarów jak płeć, etniczność, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pozycja społeczna. Część dyskusyjna odniesie się do zagadnień wolności słowa i cenzury, równego udziału w debacie publicznej, kwestii reprezentacji (parytety, punkty dodatkowe), autorytetów i przewodnictwa oraz buntu i samodzielności.

Pełny opis:

Zajęciom Różnorodność Społeczna przyświecają dwa cele: zaznajomienie się z teoriami jej dotyczącymi oraz nabycie umiejętności dyskusji z odmiennymi poglądami. Część filozoficzna dotyczy pojęć takich, jak równość, wolność, emancypacja, umowa społeczna. Konkretnymi kwestiami, dyskutowanymi na zajęciach, będą: równość a hierarchia, wolność jednostki a wolność innych osób, wykluczenie i emancypacja kobiet, źródła uprzedzeń rasowych i etnicznych, osobowość autorytarna, prawa osób niepełnosprawnych (obywatelstwo, uczestnictwo) i homoseksualnych (małżeństwa lub związki partnerskie), kwestia języka i obecnych w nim wykluczeń, perspektywa materialistyczna a konstruktywizm społeczny, inkluzywność i cancel culture, kultura ofiar i nowe hierarchie. Część dyskusyjna odniesie się do zagadnień wolności słowa i cenzury, równego udziału w debacie publicznej, kwestii reprezentacji (parytety, punkty dodatkowe), autorytetów i przewodnictwa oraz buntu i samodzielności.

Nakład pracy studenta/tki:

- godziny zorganizowane – 30 godz.

- czytanie lektur, w tym anglojęzycznych – 30 godz.

- przygotowanie spójnej argumentacji na rzecz swojego stanowiska – 20 godz.

Razem: 80 godz.

Literatura:

Podstawowe:

Theodor W. Adorno Osobowość autorytarna (fragmenty)

Harriet Bradley Płeć (fragmenty)

Harry Brighouse Sprawiedliwość

Caroline Criado Perez Niewidzialne kobiety (fragmenty)

John Stuart Mill O wolności

Martha Nussbaum “From Disgust to Humanity. Sexual Orientation & Constututional Law” (rozdział 5 “A Right to Merry?”)

Martha Nussbaum “Frontiers of Justice” (rozdział 3. “Capabilities and Disabilities”)

Dodatkowe (do prezentacji):

Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie

bell hooks Margines jako miejsce radykalnego otwarcia

Paul Bloom Przeciw empatii

Frantz Fanon Czarna skóra, białe maski

Carol Gilligan Innym głosem

Douglas Murray Szaleństwo tłumów

Thomas Sowell Dyskryminacja i nierównosci

i inne, wskazane przez prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury i instytucje, a zarazem obiekcie oddziaływań struktur i instytucji

 zna różne rodzaje więzi społecznych a zarazem mechanizmy i procesy ich zakłóceń (rozmaite formy dezintegracji i alienacji), co rodzi wyzwania w zakresie resocjalizacji

w sferze umiejętności:

 potrafi dokonywać krytycznej analizy i interpretacji źródeł naukowych oraz danych faktograficznych, dostępnych w języku polskim i angielskim, dotyczących problemu wykluczenia społecznego

w sferze kompetencji społecznych:

 ma gotowość do podejmowania i pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, dotyczących wrażliwości na wykluczenie

Metody i kryteria oceniania:

Oceniona zostanie prezentacja argumentacji na wybrany temat, połączona z wykazaniem znajomości lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)