Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy socjologii cyfrowej (2 semestr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SCC-semmgr
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy socjologii cyfrowej (2 semestr)
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie kompleksowe wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej - od ukierunkowanie zainteresowań studentów tak, by określili tematy swoich prac, przez omówienie kluczowych elementów warsztatu pisarskiego, po szerokie wsparcie ich w procesie zbierania danych i samego pisania pracy. Ze wzgldu na sytuację pandemii zajęcia będa dostosowywane na bieżąco do okoliczności, tak by cały czas pełniły swoją założoną rolę.

Co do zasady zajęcia będą miały niejako podwójną strukturą (obie części będa prowadzone równolegle)

Pełny opis:

część druga - praca z promotorami

Zajęcia stanowić będą kontynuację i uzupełnienie części warsztatowej a ich celem będzie wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Elastyczna formuła tej części kursu łącząca pracę asynchroniczną i asynchroniczną ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji w swobodnej atmosferze o konkretnych problemach i trudnościach, jakie uczestnicy studiów napotkają, pracując nad tekstem pracy magisterskiej. Umożliwi również dostosowanie tematyki poszczególnych spotkań do potrzeb uczestników, wybrania zagadnień, jakie warto omówić z prowadzącym i zarazem promotorem swojej pracy.

Regularne spotkania stworzą uczestnikom studiów sposobność, by, z jednej strony, nawiązali indywidualny kontakt z promotorem swojej pracy, a z drugiej – mieli możliwość zaprezentowania swoich wątpliwości. W przypadku gdy promotor opiekuje się kilkoma osobami lub promotorzy zdecydują się na połączenie swoich podopiecznych w jedną grupę - będa mogli usłyszeć o trudnościach, z jakimi borykają się inni uczestnicy spotkań i podzielić się doświadczeniem z osobami pracującymi nad pokrewnymi tematami i promotorami mającymi wiedzę ekspercką w danym temacie. Będzie to też sprzyjało rozwijaniu umiejętności argumentowania na forum publicznym stawianych przez siebie tez i formułowanych wniosków oraz pogłębianiu umiejętności krytycznej oceny prezentowanych tekstów. Równie ważne będzie wspieranie uczestników w samodzielnym poszukiwaniu i doborze źródeł (w tym obcojęzycznych) niezbędnych przy przygotowywaniu pracy dyplomowej. Jednocześnie - ze względu na wspomniany elastyczny charakter tej części zajęć - promotorzy będą mogli wybrać te formy poszerzonej współpracy ze studentami, które uważają za najbardziej efektywne i sprzyjające rozwojowi naukowemu np. pracę asynchroniczną, częste krótkie spotkania indywidualne, dłuższe spotkania poświęcone domknięciu danej fazy pracy, spotkania w małych grupach i dostosowywać je do bieżących potrzeb studentów.

Efekty uczenia się:

tudent po ukończeniu kursu:

posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań cyfrowych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji cyfrowej

posiada pogłębioną wiedzę o więziach społecznych w środowisku cyfrowym

rozumie założenia metodologiczne stojące za wybranymi metodami zbierania i analizy danych cyfrowych

ma motywację do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dzięki postawie otwartej na konieczność uczenia się przez całe życie

potrafi dokonać krytycznej analizy procesów społecznych zachodzących w środowisku cyfrowym

potrafi krytycznie selekcjonować dane cyfrowe umożliwiające opracowanie wybranego problemu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia II semestru i całego kursu jest jest złożenie gotowej, zaakceptowanej przez promotora pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Włoch
Prowadzący grup: Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)