Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEM LIC: Państwo, władza, demokracja współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SEMLIC-PWD
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SEM LIC: Państwo, władza, demokracja współczesna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Moduł Polityka i demokracja

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest prezentacja wybranych tematów socjologii polityki oraz odnoszących się do nich teorii. Chodzi tyleż o ich poznanie, co o zastosowanie ich do pisania własnych prac naukowych.

Ważny obiekt badań socjologii polityki stanowi państwo narodowe. Na naszych oczach przechodzi ono szybką transformację – upada według wielu teoretyków, a według innych się wzmacnia. Zmieniają się też codzienne praktyki obywatelskie. Seminarium posłuży opisowi przemian tych zjawisk i instytucji oraz refleksji nad przyszłością państwa narodowego i demokracji. Czy kryzys państwa narodowego i kryzys demokracji są nieuchronne?

Demokratyczną władzę w państwie narodowym zapewniają m.in. cykliczne wybory. Celem zajęć będzie analizowanie procesów wyborczych, w szczególności kampanii wyborczych, poszukiwanie determinant preferencji wyborczych, opis i wyjaśnienie zjawiska absencji wyborczej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest prezentacja wybranych tematów socjologii polityki oraz odnoszących się do nich teorii. Chodzi tyleż o ich po-znanie, co o zastosowanie ich do pisania własnych prac nauko-wych.

Ważny obiekt badań socjologii polityki stanowi państwo narodowe. Na naszych oczach przechodzi ono szybką transformację – upada, według wielu teoretyków, a według innych się wzmacnia. Zmieniają się też codzienne praktyki obywatelskie. Seminarium posłuży opi-sowi przemian tych zjawisk i instytucji oraz refleksji nad przyszło-ścią państwa narodowego i demokracji. Czy kryzys państwa naro-dowego i kryzys demokracji są nieuchronne?

Demokratyczną władzę w państwie narodowym zapewniają m.in. cykliczne wybory. Celem zajęć będzie analizowanie procesów wy-borczych, w szczególności kampanii wyborczych, poszukiwanie determinant preferencji wyborczych, opis i wyjaśnienie zjawiska absencji wyborczej. Szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienie politycznej komunikacji, a także na dynamikę postaw politycznych społeczeństwa polskiego.

1. Współczesne państwa narodowe – teorie i case studies. Zmiana natury władzy oraz przemiany form ustrojowych w perspektywie historyczno-porównawczej od nowożytności po epokę globalizacji. Praktyczne zastosowanie metod socjologii historycznej.

2. Państwo i zorganizowana przemoc zbiorowa: siły zbrojne, konflikty zbrojne, terroryzm.

3. Państwo, naród i nacjonalizm i ich wzajemne relacje w przeszłości i obecnie.

4. Przyszłość państwa narodowego w warunkach globalizacji: za-gadnienie migracji, tożsamości narodowych, terroryzm, państwa upadłe.

5. Czy kryzys demokracji? Teoria politycznej reprezentacji, studia nad starymi i nowymi ruchami społecznymi.

6. Obywatel i obywatelstwo w świetle teorii i badań empirycznych.

7. Studia nad wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi: analiza społecznych determinant preferencji wyborczych; ciągłość i zmiana preferencji wyborczych.

8. Kampanie wyborcze: analiza programów, technik perswazji, de-bat telewizyjnych, kampanii internetowej.

9. Teoria demokracji a reguły wyborów: jak ordynacje wyborcze wpływają na wyniki wyborów.

10. Polityczne ideologie Polaków i ich współczesne manifestacje w mediach, podręcznikach szkolnych, programach partii i ruchów społecznych.

Efekty uczenia się:

K_W18 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W19 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W20 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_W21 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

K_W27 posiada podstawową wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa w społeczeństwa sferze publicznej

K_W28 posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy

K_W34 zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U02 potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych

K_U03 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U04 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U09 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U12 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U13 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych

K_K04 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K09 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej

K_K11 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

K_K12 potrafi właściwie korzystać ze źródeł informacji naukowej

K_K13 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła przygotowania i aktywności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia zajęć jest złożenie pracy licencjackiej.

Dozwolone są dwie nieobecności.Osoby, które były nieobecne więcej razy zaliczają nieobecności przygotowując i wysyłając prowadzącemu streszczenia głównych tekstów z zajęć, na których były nieobecne.

Forma i warunki zaliczenia są takie same niezależnie od jego terminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski, Jarosław Kilias, Tomasz Rawski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski, Jarosław Kilias, Tomasz Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)