Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L1-10-EK
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia (1) międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład obejmie poziomy organizacji świata żywego, od osobnika po krajobraz. Będą weń wplecione wątki ekologii ewolucyjnej oraz biologii konserwatorskiej (od roli człowieka w biosferze poprzez współczesną skalę antropopresji, degradację zasobów biosfery i próby jej przeciwdziałania).

Ćwiczenia dotyczyć będą ważnych problemów współczesnej ekologii z elementami ochrony przyrody/środowiska.

Pełny opis:

Opis znajduje się w opisie przedmiotu w cyklu akademickim – patrz. Zakres tematów.

Literatura:

Podana przez Wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów:

Wiedza:

Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska

Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami.

Umiejętności:

Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych.

KW_01, KW_08

KU_08

KK_02, KK_04, KK_08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pijanowska
Prowadzący grup: Piotr Dawidowicz, Paweł Koperski, Joanna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)