Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia behawioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L2-1-EB
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia behawioralna
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia (2) międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, program od 22/23
Strona przedmiotu: http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/ekologia-behawioralna-dla-antropozoologow.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Dlaczego niektóre zwierzęta są monogamiczne a inne poligamiczne? Co czyni z jednego organizmu łowcę, a z drugiego ofiarę? Dlaczego niektóre zwierzęta łączą się w grupy, podczas gdy inne prowadzą samotnicze życie? Czy możemy mówić o kulturze zwierząt? Przedmiotem kursu są ewolucyjne i ekologiczne procesy, które stanowią podstawę zachowań zwierząt. W czasie zajęć terenowych studenci realizują krótkie projekty badawcze dotyczące powyższych zagadnień.

Pełny opis:

Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres tematów jest podany przez Wykładowców w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Podana przez Wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

KW_01 - Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska

KW_02 - Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań

Umiejętności - absolwent:

KU_08 - Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne - absolwent:

KK_02 - Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

KK_04 - Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

KK_08 - Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy obejmujący materiał omawiany na wykładach.

Projekt, aktywność, referta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pietrzak, Joanna Pijanowska
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Joanna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Barbara Pietrzak, Joanna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)