Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wobec medycyny i biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-BE-PMB
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo wobec medycyny i biotechnologii
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, bioetyka, studia stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, instytucjami i zasadami polskiego i europejskiego prawa medycznego i biotechnologicznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, instytucjami i zasadami polskiego i europejskiego prawa medycznego w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania na polu bioetyki. Zajęcia służą ponadto wykształceniu umiejętności identyfikowania i analizowania problemów prawnych, jakie powstają na gruncie współczesnej biomedycyny, oraz umiejętności korzystania ze źródeł prawa. Zajęcia będą obejmować cztery grupy zagadnień: (1) podstawy prawa (podstawowe kategorie i pojęcia; wstęp do prawa konstytucyjnego, elementy prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa administracyjnego); (2) podstawy prawa medycznego (natura, przedmiot, zakres, źródła i podstawy prawa medycznego; system organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w Polsce; prawa pacjenta); (3) prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych (warunki i zasady wykonywania zawodu lekarza oraz innych zawodów medycznych; odpowiedzialność prawna lekarza i zakładu opieki zdrowotnej); (4) prawo wobec wyzwań biomedycyny (prawne aspekty decyzji dotyczących końca życia; stwierdzenie zgonu i postępowanie ze zwłokami; prawne aspekty transplantacji; ochrona zdrowia psychicznego; ochrona praw i zdrowia reprodukcyjnego; status prawny i ochrona ludzkich zarodków i płodów; prawne aspekty genetyki; nieterapeutyczne czynności medyczne: zabiegi estetyczne, zmian płci; prawne aspekty prowadzenia eksperymentów na ludziach; elementy prawa farmaceutycznego; podstawy prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej; patenty biotechnologiczne

Literatura:

1. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012

2. Grzymkowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. Karkowska D., Prawa pacjenta. Wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

4. Kubiak R., Prawo medyczne, wyd. 3 Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2017

5. Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

6. Nesterowicz M., Prawo medyczne, Wyd. 12, TNOiK, Toruń 2019

7. System Prawa Medycznego (fragmenty), red. E. Zielińska, t. 2, Wolters Kluwer 2019

8. Zielińska E. (red.) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Wolters Kluwer, wyd. 2, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

W nauczaniu przedmiotu chodzi przede wszystkim o uchwycenie głównych punktów zapalnych w obowiązującym prawie, nasyconych etycznie i uwarunkowanych specyfiką stale rozwijającej się wiedzy medycznej. Polega to na wskazaniu na tle prawa stanowionego tych obszarów, gdzie staje się ono niewystarczające i nie nadąża za wciąż poszerzającym się obszarem regulacji. Chodzi o przedstawienie nie tyle sztywnych kwalifikacji prawnych i przeliczanie ich na wymiar kary bądź odszkodowania, co o zarysowanie obszarów możliwych naruszeń i nadużyć oraz o wyjaśnienie, jak dookreślić używane w języku praw pojęcia i jaką zaproponować ich wykładnię, a także o rozwiązania wyprzedzające nadużycia i skutecznie im zapobiegające. Nauczanie odbywa się w głównej mierze na przykładach praktycznych – kazusach zaczerpniętych: z wyroków sądowych, z opisów przypadków lekarskich, z relacji prasowych oraz specjalnie wytypowanych fragmentów literatury faktu i polega na rozważaniu ich oceny prawnej. Niektóre problemy zilustrowane są wspólnie oglądanymi filmami, po których odbywają się dyskusje. Pozwala to mimochodem zdobyć orientację w obowiązujących przepisach, a przy tym niezbędny dystans do rozstrzygnięć nacechowanych sztywnym formalizmem. Ma też na celu zwrócenie uwagi, że w stosowaniu prawa medycznego zaznacza się niejednokrotnie urzędnicze myślenie magiczne: próba zaklinania faktów przez wyrokowanie w złudnym przeświadczeniu, że wystarczy wydać wyrok, żeby zmienić rzeczywistość. Jako przykłady wykorzystywane są - oprócz klasycznych instytucji prawa medycznego (zgoda pacjenta, tajemnica lekarska i in.) - zagadnienia niedoregulowane prawnie i trudne: transplantacje, stany kliniczne z pogranicza psychiatrii i leczenia somatycznego (zaburzenia odżywiania, hiperaktywne majaczenia pozabiegowe, stany poudarowe), stosunek prawa do nietypowych dysfunkcji organizmu jak zaburzenia różnicowania płci, do wspomaganego rozrodu czy medycyny końca życia.

Wiedza:

‒ zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje polskiego prawa (K_W13)

‒ zna podstawowe zasady stanowienia, obowiązywania, wykładni i stosowania prawa (K_W13)

‒ ma szeroką, pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnych (‘hard law’), quasi-prawnych (‘soft law’) i zawodowych o zasięgu krajowym, europejskim i międzynarodowym z zakresu prawa medycznego i biotechnologicznego, określających zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych i realizowania świadczeń zdrowotnych, prawa pacjenta i mechanizmy jego ochrony, zasady odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych, prawne uwarunkowania rozwoju biotechnologii oraz zasady ochrony własności intelektualnej (KW_13)

‒ rozumie prawne uwarunkowaniach praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk (K_W13)

Umiejętności:

‒ dostrzega problemy prawne pojawiające się w typowych sytuacji z zakresu praktyki medycznej i rozwoju biomedycyny i biotechnologii (KU_09)

‒ umie posługiwać się systemami norm prawnych w celu rozwiązania konkretnych przypadków lub problemów z zakresu praktyki medycznej i rozwoju biomedycyny i biotechnologii (KU_09)

Kompetencje społeczne:

‒ docenia znaczenia refleksji prawnej dla rozwoju wiedzy i techniki biomedycznej oraz dla kształtowania się więzi społecznych opartych na poszanowaniu godności i podstawowych praw człowieka (K_K06)

‒ ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie prawnego dziedzictwa Europy w obliczu wyzwań, jakie rodzi dynamiczny rozwój biomedycyny i biotechnologii (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy; pytania oparte na kazusach i proponowanych rozwiązaniach problemu prawnego, wielokrotnego wyboru, wymagające samodzielnego i nieschematycznego myślenia.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Boratyńska
Prowadzący grup: Maria Boratyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)