Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i historia Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SKIHWBDNJO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura i historia Wielkiej Brytanii dla nauczycieli języka
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium jest poświęcone wybranym aspektom kultury i historii Wielkiej Brytanii od czasów najdawniejszych do współczesności oraz problematyce wykorzystania komponentu kulturowego w procesie nauczania języka angielskiego w szkole.

Zajęcia są prowadzone w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie)

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Wielkiej Brytanii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturze i historii Wielkiej Brytanii. Poszczególne tematy mogą być omawiane fragmentarycznie na kilku zajęciach.

Szczegółowy harmonogram kursu:

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy.

3. Najważniejsze i przełomowe wydarzenia historyczne: okres anglosaski; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; początki parlamentu angielskiego, monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; era królowej Wiktorii, dekolonizacja i dewolucja; Brexit.

4. System edukacji w Wielkiej Brytanii.

5. Wielokulturowość i wieloetniczność.

6. Podstawy nauczania zintegrowanego- CLIL

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland (Warszawa: WSiP, 1999; updated e-book, 2023); Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (OUP, 1994 i nowsze wydania); John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge: London and New York, 2011); lektura uzupełniająca: W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005; PowerPoint Presentations.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii i kultury brytyjskiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie historii i kultury brytyjskiej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności H1P_W02

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu historii i kulturoznawstwa, właściwych dla nauczania języków obcych H1P_W03

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych H1P_U02

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1P_K01

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etniczych zamieszkujących terytorium Wielkiej Brytanii H1P_K05

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A_K04 S1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

- quizy, zadania problemowe, zadania otwarte - punktowane ma platformie kampus come - wymagane uzyskanie 60 % punktów

- test semestralny (na zajęciach stacjonarnych ) - wymagane uzyskanie 60% punktów

- ocena końcowa w zależności od końcowego wyniku procentowego na platformie kampus come (40% oceny końcowej) oraz wyniku testu (60% oceny końcowej) według schematu:

60% - 70% -dst

71% - 79% - dst plus

80% -85% - db

86% - 90% db plus

91% -100% bdb

Dopuszczalna jedna nieobecność na zajęciach stacjonarnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gozdawa-Gołębiowska
Prowadzący grup: Hanna Gozdawa-Gołębiowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Wielkiej Brytanii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturze i historii Wielkiej Brytanii. Poszczególne tematy mogą być omawiane fragmentarycznie na kilku zajęciach.

Szczegółowy harmonogram kursu:

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy.

3. Najważniejsze i przełomowe wydarzenia historyczne: okres anglosaski; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; początki parlamentu angielskiego, monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; era królowej Wiktorii, dekolonizacja i dewolucja; Brexit.

4. System edukacji w Wielkiej Brytanii.

5. Wielokulturowość i wieloetniczność.

6. Podstawy nauczania zintegrowanego- CLIL

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland (Warszawa: WSiP, 1999; updated e-book, 2021); Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (OUP, 1994 i nowsze wydania); John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge: London and New York, 2011); lektura uzupełniająca: W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005; PowerPoint Presentations.

Uwagi:

zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym: w sali (według planu zajęć-co drugi tydzień) oraz asynchronicznie na platformie KAMPUS COME.

Dopuszczalna jedna nieobecność na zajęciach stacjonarnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Diniejko
Prowadzący grup: Danuta Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z głównymi aspektami kultury i historii Wielkiej Brytanii. Podniesienie świadomości językowej i kompetencji interkulturowej studentów poprzez zwrócenie ich uwagi na teksty dotyczące wybranych elementów kultury i historii Wielkiej Brytanii, a także wielokulturowości na obszarze Wysp Brytyjskich. Wskazanie dostępnych źródeł informacji i sposobów pogłębienia własnej wiedzy w zakresie kultury i historii Anglii oraz propozycje, jak można wprowadzać elementy kulturowe i historii obszaru w kontekście nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest kulturze i historii Wielkiej Brytanii. Poszczególne tematy mogą być omawiane fragmentarycznie na kilku zajęciach.

Szczegółowy harmonogram kursu:

1. Geografia Wysp Brytyjskich (regiony geograficzne i kulturowe).

2. Podstawowa wiedza o społeczeństwie brytyjskim: ustrój

polityczny, instytucje państwowe, rola monarchy.

3. Najważniejsze i przełomowe wydarzenia historyczne: okres anglosaski; Anglia pod panowaniem Normanów; Plantageneci; początki parlamentu angielskiego, monarchia Tudorów: schizma Henryka VIII, panowanie Elżbiety I; panowanie Stuartów; wojna domowa; restauracja Stuartów; era królowej Wiktorii, dekolonizacja i dewolucja; Brexit.

4. System edukacji w Wielkiej Brytanii.

5. Wielokulturowość i wieloetniczność.

6. Podstawy nauczania zintegrowanego- CLIL

Literatura:

Diniejko, A. English-Speaking Countries: The United Kingdom and the Republic of Ireland (Warszawa: WSiP, 1999; updated e-book, 2021); Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (OUP, 1994 i nowsze wydania); John Oakland, British Civilization. An Introduction (Routledge: London and New York, 2011); lektura uzupełniająca: W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005; PowerPoint Presentations.

Uwagi:

zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym: w sali (według planu zajęć-co drugi tydzień) oraz asynchronicznie na platformie KAMPUS COME.

Dopuszczalna jedna nieobecność na zajęciach stacjonarnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)