Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura brytyjska dla nauczycieli języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-4SLITBRYTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura brytyjska dla nauczycieli języka
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętność odpowiedniego doboru tekstów literatury brytyjskiej i adoptowaniu ich do potrzeb nauczania języka angielskiego na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym. Mieszany tryb prowadzenia zajęć - w sali i zdalnie - mają umożliwić optymalne wykorzystanie czasu, zdobyczy technologicznych oraz nowych metod nauczania.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs stanowi przegląd różnorodnych brytyjskich dzieł literackich oraz ich adaptację do nauczania na pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Analizowane materiały to mity, legendy, baśnie, bajki, wiersze, opowiadania, teksty polemiczne, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe dzieł literackich.

Pełny opis:

Kurs stanowi przegląd różnorodnych brytyjskich dzieł literackich oraz ich adaptację do nauczania na pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Analizowane materiały to mity, legendy baśnie, bajki, wiersze, opowiadania, teksty polemiczne, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe dzieł literackich.

Ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami selekcji i wyboru stosownych tekstów literatury brytyjskiej oraz metodami użycia ich w nauczaniu języka angielskiego na I i/lub II etapie edukacyjnym.

Zakres tematyczny:

1. Mity i legendy

2. Brytyjskie baśnie i bajki

3. Krótkie opowiadania

4. Poezja

5. Zwierzęta jako bohaterowie literaccy

6. Świat komiksów i ich bohaterowie

7. Sztuki teatralne i adaptacje filmowe bazujące na literaturze dla dzieci

Literatura:

Głównym podręcznikiem jest zaktualizowany e-book: A. Diniejko, Introduction to the Study of Literature and Film in English, 2022.

Alexander, M. A History of English Literature, Macmillan, 2000

Bela, T., Mazur Z. A College Anthology of English Literature, Kraków,1997.

Brodey, K., Malgaretti F. Focus on English and American Literature, Modern Languages, 2002.

Burgess, A. English Literature, Longman, 1990.

Delanoy, W. et al. eds. Learning with Literature in the EFL Classroom, Peter Lang, 2015.

Drabble, M. The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985.

Hale, E., Riverlea, M. Classical Mythology and Children’s Literature… An Alphabetical Odyssey, Warszawa, 2022.

McCallum, E. How to Teach Literature: A Practical Teaching Guide, WestBow Press, 2017.

Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature. 1995 ed.

Mroczkowski, P. Historia literatury angielskiej, Wrocław, 1986.

The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1-2.

The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford, 2003.

Sikorska, L., A Short History of English Literature, Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Wright, A. Storytelling with Children, Oxford University Press, 2009.

Zgorzelski, A. Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, zjawiska z zakresu literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej właściwe dla kierunku nauczanie języków obcych, zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

K_W02 niezbędną terminologię z zakresu literaturoznawstwa i literatury brytyjskiej właściwą dla nauczania języków obcych

K_W19 podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka angielskiego związane z ich opanowaniem w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim

K_U15 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku literaturoznawstwa

K_U22 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku polskim i angielskim

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K03 odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości w odniesieniu do grup etnicznych zamieszkujących w Wielkiej Brytanii

K_K05 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć - weryfikacja K_W01, K_W02 i K_W03; aktywność – 20% oceny końcowej weryfikacja K_U01, K_U19, K_K02, K_K06;

przygotowywanie planu lekcji z użyciem materiałów z zajęć i ustna prezentacja planu lekcji – 30% oceny końcowej - weryfikacja K_W01; K_W02; K_W03; K_U01; K_U16; K_K02; K_K04, K_K06

ocena z prezentacji - (wysoka jakość merytoryczna i techniczna, oryginalnie wykonane materiały– 5.0; dobra jakość – 4.0; jakość poprawna, nieliczne błędy – 3.0; zła jakość i liczne błędy – 2.0)

kontrola obecności (obecność obowiązkowa); dopuszczalne 2 nieobecności

weryfikacja treści w modułach asynchronicznych na zajęciach lub w formie zadań na platformie Moodle

semestralny pisemny test kontrolny składający się z pytań o charakterze wielokrotnego wyboru oraz przynajmniej jednego pytania otwartego, w którym studenci w oparciu o zdobytą wiedzę, prezentują swoją interpretację - weryfikacja K_W01, K_W02 i K_W03, K_U01, K_U16, K_K04 (50% oceny końcowej);

Ocena z testu:

100%- 93% - 5,0

92% - 84% - 4,5

83% - 75% - 4,0

74% - 66% - 3,5

65% - 60% - 3,0

<60% - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Diniejko
Prowadzący grup: Jacek Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs stanowi przegląd różnorodnych brytyjskich dzieł literackich oraz ich adaptację do nauczania na pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Analizowane materiały to mity, legendy, baśnie, bajki, wiersze, opowiadania, teksty polemiczne, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe dzieł literackich.

Pełny opis:

Kurs stanowi przegląd różnorodnych brytyjskich dzieł literackich oraz ich adaptację do nauczania na pierwszym lub drugim etapie edukacyjnym. Analizowane materiały to mity, legendy baśnie, bajki, wiersze, opowiadania, teksty polemiczne, sztuki teatralne, adaptacje sceniczne i filmowe dzieł literackich.

Ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami selekcji i wyboru stosownych tekstów literatury brytyjskiej oraz metodami użycia ich w nauczaniu języka angielskiego na I i/lub II etapie edukacyjnym.

Zakres tematyczny:

1. Mity i legendy

2. Brytyjskie baśnie i bajki

3. Krótkie opowiadania

4. Poezja

5. Zwierzęta jako bohaterowie literaccy

6. Świat komiksów i ich bohaterowie

7. Sztuki teatralne i adaptacje filmowe bazujące na literaturze dla dzieci

Literatura:

Głównym podręcznikiem jest zaktualizowany e-book: A. Diniejko, Introduction to the Study of Literature and Film in English, 2022.

Alexander, M. A History of English Literature, Macmillan, 2000

Bela, T., Mazur Z. A College Anthology of English Literature, Kraków,1997.

Brodey, K., Malgaretti F. Focus on English and American Literature, Modern Languages, 2002.

Burgess, A. English Literature, Longman, 1990.

Delanoy, W. et al. eds. Learning with Literature in the EFL Classroom, Peter Lang, 2015.

Drabble, M. The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985.

Hale, E., Riverlea, M. Classical Mythology and Children’s Literature… An Alphabetical Odyssey, Warszawa, 2022.

McCallum, E. How to Teach Literature: A Practical Teaching Guide, WestBow Press, 2017.

Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature. 1995 ed.

Mroczkowski, P. Historia literatury angielskiej, Wrocław, 1986.

The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1-2.

The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford, 2003.

Sikorska, L., A Short History of English Literature, Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Wright, A. Storytelling with Children, Oxford University Press, 2009.

Zgorzelski, A. Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)