Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M15DM
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie przyszłych nauczycieli matematyki z uwarunkowaniami zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Wykład oraz towarzyszące mu ćwiczenia mają za zadanie wprowadzić słuchaczy w zagadnienia pedagogiki ogólnej. Zajęcia te, łącznie z zajęciami z metodyk przedmiotowych oraz praktykami, dają przyszłym nauczycielom matematyki przygotowanie w zakresie dydaktycznym (Moduł 3), określone w rozporządzeniu MNiSzW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W szczególności, uczestnicy zajęć zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

I. Przedmiot zainteresowania dydaktyki. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój osobowy i społeczny. Rola nauczyciela w tym procesie.

II. Polityka edukacyjna. Polski system oświaty – organizacja i funkcjonowanie. Elementy prawa oświatowego i system informacji oświatowej. Podstawy programowe. System egzaminacyjny.

III. Proces nauczania i uczenia się. Organizacja procesu kształcenia i pracy klasy oraz indywidualnych uczniów. Techniki pracy i komunikacji z uczniami.

IV. Ocenianie. Zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych. Badania edukacyjne krajowe i międzynarodowe.

V. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych - deficytów oraz szczególnych uzdolnień.

Literatura:

Materiały dydaktyczne z Polski i ze świata

Efekty uczenia się:

Student, po zaliczeniu przedmiotu:

- rozumie uwarunkowania pracy i rolę nauczyciela;

- wie, gdzie szukać rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych, związanych z procesem nauczania i pracą nauczyciela oraz danych na tematy oświatowe;

- rozumie funkcjonowanie polskiego systemu egzaminów zewnętrznych i umie interpretować jego wyniki;

- zna podstawowe sposoby wspierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

- zna zasady konstruowania procesu kształcenia;

- umie stosować różnorodne techniki pracy oraz komunikacji z uczniami oraz rozumie ich rolę w procesie kształcenia;

- umie analizować uczniowskie rozwiązania zadań z matematyki;

- zna zasady poprawnego konstruowania zadań oraz schematów oceniania tych zadań;

- zna podstawowe wyniki badań nad nauczaniem matematyki w Polsce, także na tle międzynarodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sułowska
Prowadzący grup: Agnieszka Sułowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sułowska
Prowadzący grup: Agnieszka Sułowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)