Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki pedagogiczne z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1PRAKTMAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne z matematyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Strona przedmiotu: https://www.mimuw.edu.pl/~pompe/praktyki-pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne z matematyki polegają na całorocznym, regularnym udziale studenta w lekcjach matematyki w przydzielonej szkole oraz na czynnym udziale w zajęciach konwersatorium.

Pełny opis:

Praktyki pedagogiczne z matematyki polegają na całorocznym, regularnym udziale studenta w lekcjach matematyki w przydzielonej szkole oraz na czynnym udziale w zajęciach konwersatorium. Konwersatorium odbywa się w semestrze zimowym co tydzień na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Praktyki pedagogiczne z matematyki realizowane w szkole polegają na poprowadzeniu przez studenta bloków lekcji (nie pojedynczych lekcji) zakończonych sprawdzianem w danej klasie lub na hospitowaniu lekcji w dowolnej klasie. Prowadzone lub hospitowane przez studenta lekcje odbywają się regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Łączna liczba lekcji prowadzonych i hospitowanych przez studenta powinna wynosić co najmniej 150, z czego co najmniej 50 lekcji powinny stanowić lekcje prowadzone.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

student

 • zna i rozumie specyfikę zadań dydaktycznych i organizacji pracy szkoły,
 • zna zasady dokumentacji pracy dydaktycznej.

W zakresie umiejętności:

student

 • potrafi dokonać obserwacji działań dydaktycznych podejmowanych w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych i wyciągnąć z nich wnioski,
 • przeprowadzić lekcję lub jej fragment,
 • zaplanować i przeprowadzić sprawdzian umiejętności uczniów i zaplanować metody jego oceniania,
 • dokonać ewaluacji działań dydaktycznych (własnych i obserwowanych),
 • dokonać modyfikacji własnego sposobu nauczania,
 • zaprojektować użyteczne materiały dydaktyczne.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • student jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk i innymi nauczycielami.
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyk pedagogicznych z matematyki jest odbycie wymaganej liczby godzin praktyk przed zakończeniem roku szkolnego, w którym student realizuje praktyki oraz uzyskanie dwóch pozytywnych opinii o studencie, zarówno od nauczyciela sprawującego opiekę nad praktykantem w szkole, jak i osoby prowadzącej konwersatorium.

Uzyskanie negatywnej opinii od co najmniej jednej z tych osób lub realizacja mniejszej od wymaganej liczby godzin praktyk skutkuje niezaliczeniem praktyk pedagogicznych z matematyki.

Opinia nauczyciela - mentora dotyczy osiągniętych umiejętności:

 • przygotowania do lekcji
 • sposobu prowadzenia lekcji
 • doboru przykładów i zadań
 • oceniania prac domowych, klasowych
 • możliwości prowadzenia notatek przez uczniów

oraz predyspozycji i zaangażowania praktykanta:

 • klarowność prezentacji
 • dobór słownictwa, język
 • dyscyplinowanie klasy
 • motywowanie uczniów
 • kontakt z uczniami
 • zaangażowanie w sprawy szkoły
 • słowność, rzetelność, punktualność

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Praktyki pedagogiczne, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pompe
Prowadzący grup: Waldemar Pompe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Praktyki pedagogiczne, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pompe
Prowadzący grup: Waldemar Pompe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)