Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bPSZ
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy społeczne i zawodowe informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.

Pełny opis:

W ramach tych zajęć są zapraszani ciekawi ludzie, którzy w trakcie wystąpienia dzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami, prowadząc wykład oraz dyskusję.

Zapraszani prelegenci reprezentują różne dziedziny i zainteresowania z szeroko rozumianej informatyki i jej zastosowań oraz są w różnym wieku — począwszy od młodych absolwentów naszego Wydziału, a skończywszy na znanych osobistościach świata biznesu i nauki.

Ponieważ idea tych zajęć polega na spotkaniu z konkretnymi osobami, obecność jest obowiązkowa (choć formalnie jest to wykład). Biorąc pod uwagę zdarzenia losowe dopuszczam dwie nieobecności bez potrzeby ich usprawiedliwiania.

Przedmiot – zgodnie z regulaminem – musi być oceniony w standardowej skali. Podstawą oceny jest jakość eseju, w którym słuchacze przedstawiają swoje uwagi na temat całości zajęć oraz poszczególnych prelegentów.

Najlepszą rekomendacją są bardzo pozytywne opinie uczestników zajęć. Oto dwa przykłady dobrze oddające ton wiele wypowiedzi:

- "Po prostu jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne, unikalne i interesujące — takie w moich oczach są zajęcia z Problemów Społecznych i Zawodowych Informatyki",

- "Były to moje ulubione zajęcia w tym semestrze. I jedne z najciekawszych w trakcie całych studiów".

Literatura:

Ze względu na formę prowadzonych zajęć ten przedmiot nie ma stałej literatury.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, a w szczególności odnośnie własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi (K_W12).

2. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki (K_W15).

Umiejętności

1. Potrafi pozyskiwać informacje z prezentacji specjalistów, literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

2. Potrafi porozumiewać się (przy użyciu różnych technik i z wykorzystaniem różnych narzędzi) zarówno w środowisku zawodowym, jak i w innych środowiskach, być elastycznym i otwartym na argumenty ewentualnych adwersarzy (K_U04).

Kompetencje

1. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się w celu rozwijania się bądź zmiany specjalizacji lub nawet zawodu ( K_K01).

2. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie i wpływa na odpowiednie zachowanie innych (K_K03).

3. Rozumie szerokość zakresu zawodu informatyka; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są oceniane stopniem w standardowej skali. Podstawą oceny jest obecność na zajęciach oraz jakość eseju, w którym słuchacz przedstawia swoją opinię dotyczącą koncepcji zajęć oraz na temat każdego z prelegentów, których wysłuchał.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Madey
Prowadzący grup: Jan Madey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Madey
Prowadzący grup: Jan Madey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)