Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie i projektowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-713PPO
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie i projektowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy programowania obiektowego (Java), podstawy obiektowego projektowania systemów informatycznych (UML).

Pełny opis:

* Obiektowe modelowanie dziedziny

* Elementy notacji UMLowej

* Wprowadzenie do programowania obiektowego

* Podstawy programowania obiektowego w Javie

* Ochrona danych, kapsułkowanie

* Tworzenie, inicjacja i niszczenie obiektów

* Dziedziczenie i polimorfizm

* Interfejsy

* Wyjątki

* Typy uogólnione i kolekcje

* Strumienie, serializacja

* Wzorce projektowe

Literatura:

* J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, The Java Language Specification, Java SE 8 Edition, Addison-Wesley Professional, 1st ed., 2014.

* J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A. Buckley, D. Smith, G.Bierman, The Java Language Specification, Java SE 19 Edition, https://docs.oracle.com/javase/specs/, 2022.

* C.S. Horstmann, Core Java for the Impatient, 3rd ed., Addison-Wesley Professional, 2022.

* J. Bloch, Effective Java, 3rd ed., Addison-Wesley Professional, 2017.

* G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 2017.

* E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.

* C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition), Prentice Hall, 3rd ed., 2004.

* B. Eckel, Thinking in Java, Prentice Hall, 4th ed., 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (K_W11).

Umiejętności

- potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML) (K_U12),

- ma umiejętność projektowania i tworzenia programów obiektowych w wybranych językach programowania (K_U13).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wyliczana wg wzoru:

P + max((3/2) * E, E + K)

gdzie:

P - liczba punktów z prac domowych (0..30),

K - liczba punktów z klasówki (0..20),

E - liczba punktów z egzaminu (0..40).

Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów (54). Skala ocen jest liniowa (progi poszczególnych ocen to: 54, 61, 68, 75, 82). Do pisania egzaminu w pierwszym terminie wymagane jest zaliczenie ćwiczeń (nie dotyczy to drugiego terminu).

Zaliczenie ćwiczeń wymaga zdobycia:

co najmniej 8 punktów z klasówki,

co najmniej 15 punktów z prac domowych.

Warunki dopuszczenia do terminu zerowego: zdobycie co najmniej 90% punktów z klasówki w pierwszym terminie oraz co najmniej 90% punktów z prac domowych. Sam egzamin przebiega i jest oceniany tak jak normalny egzamin. Podejście do egzaminu zerowego zastępuje podejście do egzaminu w pierwszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski, Marcin Waniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)