Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BO11
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/optometria/
Punkty ECTS i inne: 5.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Laboratorium ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności eksperymentalnych związanych z pomiarami podstawowych elementów optycznych oraz budową prostych układów i instrumentów optycznych.

Pełny opis:

"Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej" ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności eksperymentalnych związanych z pomiarami podstawowych elementów optycznych oraz budową prostych układów i instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej oraz równoczesny udział w wykładzie 1100-1B05 "Optyka geometryczna i instrumentalna". Główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Program:

1. Pomiary współczynnika załamania szkła metodą goniometryczną.

2. Pomiary parametrów optycznych soczewek w przybliżeniu przyosiowym.

3. Pomiary złożonego układu optycznego.

4. Pierścienie Newtona

5. Budowa i badanie prostych instrumentów optycznych (lupa, luneta, mikroskop).

6. Aberracje układów optycznych.

Wymagania niezbędne do zaliczenia:

- obecność na zajęciach laboratoryjnych

- zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz końcowego kolokwium praktycznego.

Ocena końcowa składa się ze średniej ocen zdobytych ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (50%) oraz z oceny z końcowego kolokwium praktycznego (50%).

Strona internetowa: http://zoi.fuw.edu.pl/optometria

Opis sporządził Ryszard Buczyński, czerwiec 2009.

Literatura:

1. Jóźwicki R.: Optyka instrumentalna. WNT, Warszawa 1970. (reprinty Fundacji Wspierania i Rozwoju Technik Optycznych: I - 1993, II - 1997).

2. Nowak J., Zając M.: Optyka - kurs elementarny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

3. Ratajczyk F.: Instrumenty optyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.

4. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Optyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)