Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do optyki fourierowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4BW12
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do optyki fourierowskiej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla IV roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład zakłada, że student

- zna podstawy optyki falowej,

- zna prawa rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w ośrodkach jednorodnych i izotropowych

- potrafi obliczać całki, także niewłaściwe, funkcji zespolonych dwóch zmiennych rzeczywistych

- zna i wykorzystuje w obliczeniach funkcję delta Diraca

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

I. Definicje i warunki istnienia przekształcenia Fouriera

II. Opis sygnałów dwuwymiarowych

III. Sygnał analityczny i transformacja Hilberta

IV. Podstawy teorii dyfrakcji.

V. Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

VI. Analiza koherentnych układów optycznych przy użyciu pojęć optyki falowej

VII. Analiza układów obrazujących metodami teorii układów liniowych

VIII. Ogniskowanie fal świetlnych. Apodyzacja

IX. Obrazowanie przedmiotów trójwymiarowych. Mikroskopia konfokalna

X. Transformacja Abela i obrazowanie obiektów fazowych

Literatura:

1. Ronald N. Bracewell „Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania”

2. Kazimierz Gniadek „Optyczne przetwarzanie informacji”

3. W.T. Cathey „Optyczne przetwarzanie informacji i holografia”

4. Ronald N. Bracewell „Two-Dimensional Imaging”

5. Joseph W. Goodman “Introduction to Fourier Optics”

6. Athanasios Papoulis “Systems and transforms with applications in optics”

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru dwa kolokwia sprawdzające opanowanie metod rachunkowych prezentowanych na ćwiczeniach i treści przekazanych na wykładach.

Zaliczenie kolokwiów nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu końcowego. Egzamin końcowy jest egzaminem pisemnym składającym się z testu wielokrotnego wyboru i zadań rachunkowych.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na kolokwiach, a jeżeli nie satysfakcjonuje ona studenta, student przystępuje do egzaminu pisemnego i otrzymuje ocenę końcową będącą średnią ważoną ocen z kolokwiów i z egzaminu. Waga ocen z kolokwiów jest równa 1, a z egzaminu pisemnego jest równa 4. Student, który zaliczył co najwyżej jedno kolokwium przystępuje do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kasztelanic
Prowadzący grup: Rafał Kasztelanic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kasztelanic
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)