Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konferencja interdyscyplinarna V semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-KI-V
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konferencja interdyscyplinarna V semestr
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

15 godzin, stacjonarny wykład oraz zajęcia seminaryjne w grupach.

Pełny opis:

Konferencja interdyscyplinarna (zjazd doktoranta) ma cele zarówno merytoryczne, jak i służące stworzeniu przestrzeni integracji doktorantów z różnych dyscyplin reprezentowanych w szkole. Odbywa się w formie seminarium trwającego pełne dwa dni. W jego trakcie doktoranci mają okazję prezentacji własnych projektów badawczych oraz ich dyskusji z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na prezentacje i dyskusje, praca zorganizowana jest w postaci równoległych ścieżek seminaryjnych (w sposób analogiczny do organizacji znacznej części konferencji naukowych).

Literatura:

Do abstraktu/ wystąpienia powinna być dodana bibliografia, na której zostanie oparta prezentacja. Bibliografię należy przygotować w oparciu o APA7.

Efekty uczenia się:

● UW_1

Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

● UW_2

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

● UK_1

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

● UK_3

Potrafi inicjować debatę naukową.

● UK_4

Zdobywa umiejętność uczestniczenia w dyskursie naukowym.

● UU_1

Potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

● UU_2

Potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi przekazu.

● KK_1

Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

● KK_2

Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

● Obecność na konferencji jest obowiązkowa.

● Usprawiedliwione nieobecności związane z sytuacjami losowymi będą rozpatrywane indywidualnie.

● Warunkiem zapisu na przedmiot „Konferencja interdyscyplinarna” jest przesłanie przez doktoranta tytułu, abstraktu i od 3 do 5 słów kluczowych wystąpienia, w terminie wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych nie później niż 5 miesięcy przed planowaną datą konferencji.

Termin do złożenia tytułu, abstraktu i słów kluczowych wystąpienia nie może przypadać na okres wolny od zajęć dydaktycznych (abstrakt powinien spełniać następujące kryteria: zawierać od 300 do 500 słów, elementy przeglądu literatury, cele badawcze, hipotezy lub pytania badawcze, opis metodologii, zakładane wstępne wnioski oraz bibliografię w stylu APA7). Preferowany język opracowania tytułu, abstraktu i słów kluczowych to język angielski, ale w przypadku decyzji o wystąpieniu w języku polskim należy przesłać także ich polskojęzyczną wersję.

● Nieprzesłanie tytułu, abstraktu (wg wskazanych kryteriów) i słów kluczowych wystąpienia w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości zapisania na przedmiot „Konferencja interdyscyplinarna”, a tym samym niedopuszczenie do udziału w konferencji i niezaliczenie przedmiotu.

● W trakcie konferencji wymagane są: potwierdzony pisemnie udział w wykładzie inauguracyjnym (lista obecności) i aktywny udział minimum w sesji, w ramach której prezentuje się własny projekt badawczy.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): terminowe przesłanie tytułu, abstraktu (wg wskazanych kryteriów) i słów kluczowych wystąpienia; udział w wykładzie inauguracyjnym; prezentacja ustna referatu i branie aktywnego udziału w dyskusji podczas panelu, w ramach którego przedstawiane są badania własne. W razie braku zaliczenia przedmiotu, doktorant może wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu zaliczenia przedmiotu na inny etap kształcenia lub wyznaczenie przedmiotów równoważnych, których zakładane efekty uczenia się są jednakowe lub zbliżone do przedmiotu, i których zaliczenie traktowane jest w rozliczaniu etapu kształcenia równorzędnie.

Metody weryfikacji efektów uczenia się: ocena prezentacji ustnej referatu oraz aktywności w dyskusji następującej po wystąpieniu.

Kryteria oceniania: zgodność referatu z przyjętym tytułem i abstraktem, poprawność merytoryczna, aktywność w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Anna Jupowicz-Ginalska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)