Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Society: Normative Approaches to International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-PiA/NoB-IS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Society: Normative Approaches to International Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godz. seminarium

seminarium - po przedstawieniu przez prowadzących najważniejszych zagadnień z danego tematu, dyskusja na podstawie literatury oraz omawianie studium przypadku.

Pełny opis:

Poprzez wykorzystanie pojęcia "społeczności międzynarodowej” (ang. International Society) oraz opisu tego, w jaki sposób organizuje ona współżycie międzynarodowe, kurs pozwala na pogłębioną analizą podejść normatywnych w nauce o stosunkach międzynarodowych. Podczas trwania kursu uczestnicy mają szansę zapoznać się z ewolucją roli i znaczenia norm, instytucji, tożsamości oraz idei jako elementów konstytuujących społeczność międzynarodowa. Uczestnicy będą zaangażowani w krytyczną analizę perspektyw teoretycznych, które kwestionują albo co najmniej poddają w pewną wątpliwość dominację czynników materialnych, jako siły i najistotniejszym znaczeniu dla kształtowania

stosunków międzynarodowych.

Tematyka zajęć

Session 1 - The concept of International Society.

Session 2 - The English School and great power management.

Session 3 - Realist challenges to the concept of International Society - capabilities versus norms

Session 4 - Other normative approaches to International Relations.

Session 5 - International Society in practice.

• humanitarian intervention and Responsibility to Protect

• ASEAN

Literatura:

Anderson K. and A. Hurrell (eds.), The Expansion of international society, Basingstoke: Palgrave 2000

Bull H. and A. Watson, The Expansion of International Society, Clarendon Press, 1984

Buzan B., “The English School: A neglected approach to International Security Studies”, Security Dialogue, 2015: 46(2), pp. 126-143

Buzan B., “From international system to international society: Structural realism and regime theory meet the English School”, International Organization, 1993: 47(3), pp. 327–352.

Buzan B., L. Schouenborg, Global International Society: A New Framework for Analysis, Cambridge:Cambridge University Press 2018

Cobb R. W. and C.D. Elder, International Community: A Regional and Global Study. New York: Holt,Rinehart and Winston 1970

Cui S. and Buzan B., “Great Power Management in International Society”, The Chinese Journal of International Politics 9:2 (2016): 181-210

Danilenko, D., “The Changing Structure of the International Community: Constitutional Implications”, Harvard International Law Journal, 1991: 1, s. 353-361

Goh E., “East Asia as Regional International Society: The Problem of Great Power Management”, in Barry Buzan and Yongjin Zhang, eds., Contesting International Society in East Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 2014

Kaczmarska K, “International Society”, Oxford Research Encyclopaedia of International Studies, 2017,

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.98

Levy J. and William R. Thompson W. R., “Balancing on Land and at Sea: Do States Ally Against the

Leading Global Power?”, International Security Volume 35, Number 1 (2010): 7-43

Mearsheimer J. J., The tragedy of great power politics, New York: W.W. Norton & Company, Updated edition, 2014

Wheeler, N. J., Saving strangers: Humanitarian intervention in international society. Oxford: Oxford University Press 2000

Yates R., “ASEAN as the ‘Regional Conductor’: Understanding ASEAN’s role in Asia-Pacific Order”, The Pacific Review, Vol. 30, No. 4 (July 2017), 443-461

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po zakończeniu kursu zna:

- specyfikę pojęć “społeczność międzynarodowa”, “podejście normatywne do SM” oraz pojęć powiązanych;

- problem podejścia realizmu jako teorii SM do kwestii norm, idei, tożsamości, instytucji międzynarodowych;

- przykłady z rzeczywistości międzynarodowej, w których można dowieść funkcjonowania “społeczności międzynarodowej” praktycznego zastosowania terminu “społeczność.

Umiejętności:

Student po zakończeniu kursu potrafi:

- rozróżnić podejście do kwestii współpracy państw i ich znaczenia w systemie międzynarodowym w zależności od przyjętego paradygmatu;

- aplikować pojęcie “społeczności międzynarodowej” w analizie wydarzeń międzynarodowych;

- analizować współpracę międzynarodową z wykorzystaniem podejść normatywnych, w opozycji do podejścia realistycznego.

Kompetencje społeczne:

Student po zakończeniu kursu posiada kompetencje społeczne w zakresie:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- krytycznej oceny swoich działań badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe; możliwa tylko jedna nieobecność (2 godziny seminarium); obowiązek czytania wskazanej literatury

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

zaliczenie na podstawie dwóch kryteriów: aktywny udział w zajęciach polegający na zreferowaniu zadanego konkretnego tekstu naukowego z literatury do przedmiotu (20%) oraz przygotowanie eseju naukowego (ok. 3000 słów) stanowiącego próbę zastosowania koncepcji społeczności międzynarodowej lub/i podejść normatywnych do analizy danego zjawiska/problemu stosunków międzynarodowych (80%).

metody weryfikacji efektów uczenia się:

weryfikacja przygotowania do zajęć poprzez wymaganie aktywnego udziału oraz weryfikacja zrozumienia przedstawionych treści i ich aplikacji poprzez przygotowanie eseju naukowego.

kryteria oceniania:

- ocena eseju naukowego– 80% oceny końcowej

- aktywny udział w zajęciach oraz prezentacja wskazanego tekstu naukowego podczas zajęć – 20% oceny końcowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)