Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GOM-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna i rozumie główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych oraz koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi. Student jest gotów do poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia regionalne: uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, następnie charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji człowiek-środowisko. Zagadnienia realizowane przedstawiane w ujęciu regionalnym – charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Pełny opis:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, pokazów slajdów, pracy z mapami tematycznymi w różnych skalach.

Część wprowadzająca do wykładów to zagadnienia ogólne, zwrócenie uwagi na specyficzne cechy środowiska przyrodniczego obszarów międzyzwrotnikowych pod kątem gospodarowania na nich, oraz na zagadnienia ludnościowe. Konfrontacja podejść naukowych z upowszechnianym przez mass-media obrazem strefy międzyzwrotnikowej.

Druga część wykładów to zagadnienia regionalne: uzasadnienie podziału na regiony, wieloznaczność ich delimitacji, następnie charakterystyka pod kątem cech szczególnych (dominanty) i relacji człowiek-środowisko. Zagadnienia realizowane przedstawiane w ujęciu regionalnym – charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-gospodarcza na przykładach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Regiony przedstawiane w ramach wykładów: Azja Południowo-Wschodnia, w tym Singapur, Malezja (porównanie części kontynentalnej i wyspiarskiej). Azja Południowa (Indie). Afryka Wschodnia (Etiopia, Kenia, Tanzania, Uganda), Ameryka (Belize, Gwatemala, Kostaryka, Ekwador, Brazylia).

Zagadnienia uzupełniające: izolacjonizm przestrzenny (Tybet), przeobrażenia przestrzeni turystycznej (liczne przykłady ze strefy międzyzwrotnikowej).

W trakcie ćwiczeń studenci pod opieką prowadzących realizują dwa projekty. Oba dotyczą kwestii problemowych w regionach Ameryki Południowej i Środkowej, Afryki, Azji Południowej i Zachodniej oraz Oceanii.

Pierwszy projekt poświęcony jest zagadnieniom społecznym i kulturowym charakterystycznym dla omawianych obszarów. Studenci projektują wirtualną wycieczkę po wybranych miejscach. Używają do tego Google Earth oraz innych narzędzi wizualnych i dźwiękowych. Na koniec formułują problem badawczy.

Drugi projekt polega na analizie, omówieniu i wskazaniu rozwiązań wylosowanego problemu z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej lub relacji człowiek-środowisko przyrodnicze. Każdy student losuje jeden problem, a następnie stawia się w roli eksperta mającego dany problem rozwiązać. Cała grupa wspólnie poszukuje źródeł naukowych i medialnych pozwalających na lepsze zrozumienie zagadnienia. Student (ekspert) przygotowuje 15-minutowe wystąpienie, wygłaszane podczas zajęć w którym krótko nakreśla problematykę, a następnie przedstawia sposoby przeciwdziałania i/lub rozwiązania wylosowanego problemu.

Literatura:

Literatura

1. Fouberg E.H., Moseley W.G., 2015, Understanding World Regional Geography, Wiley,

2. Gourou P., 1973, Kraje tropikalne, PWN, Warszawa.

3. Kostrowicki A.S., 1999, Geografia biosfery: biogeografia dynamiczna lądów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Makowski J. (red.), 2006, Geografia regionalna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Plit F., 1985, Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

7. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 1. Europa, Azja, Afryka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 2. Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W12, K_U04, K_U08, K_K05

Efekty specjalnościowe: S2_W02, S2_W04, S2_U04, S2_U08, S2_K05

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji w geografii regionalnej strefy międzyzwrotnikowej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji regionów geograficznych,

- posiadać wiedzę na temat metod zależności - środowisko przyrodnicze a gospodarka człowieka na przykładzie wybranych regionów strefy międzyzwrotnikowej;

- wskazać miejsce i znaczenie geografii regionalnej we współczesnych badaniach geograficznych;

- scharakteryzować regiony geograficzne świta pod kątem zależności przyrodniczo-gospodarczych.

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych czynników przyrodniczych na gospodarowanie

człowieka w różnych typach środowisk strefy międzyzwrotnikowej;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych koncepcji z zakresu geografii regionalnej;

- wykazać się znajomością metod pomiaru/oceny zjawisk wchodzących w skład geografii regionalnej.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć studenci piszą sześć kolokwiów. Trzy ze znajomości mapy fizycznogeograficznej ww. regionów (1. Azja i Oceania, 2. Afryka, 3. Ameryka Łacińska), a trzy z podziału politycznego ww. regionów, stolic państw oraz flag (4. Azja i Oceania, 5. Afryka, 6. Ameryka Łacińska).

Podczas ćwiczeń do zdobycia jest 100 pkt.: 10 pkt. za aktywność w trakcie zajęć, 30 pkt. za wykonanie dwóch projektów (każdy za 15 pkt), 60 pkt. za kolokwia ze znajomości mapy (6 x 10 pkt.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 pkt. (60%).

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład: 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach, 1 ECTS (30 godz.) – wkład własny studenta, w tym 10 godz. zapoznanie z literaturą, 20 godz. przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia: 1 ECTS (30 godz.) – udział w zajęciach, 2 ECTS (60 godz.) – wkład własny studenta, tj. przygotowanie się do kolokwiów oraz przygotowanie projektów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Krzysztof Górny, Maciej Kałaska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)