Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia regionalna obszarów umiarkowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GOU-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna obszarów umiarkowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna i rozumie główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych oraz koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi. Student jest gotów do poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie problematyki geografii regionalnej obszarów umiarkowanych. Zagadnienia realizowane dotyczą Angloameryki, Europy, azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego oraz Republiki Południowej Afryki.

Pełny opis:

Wykłady: Obejmują następujące zagadnienia: a) strefa umiarkowanych szerokości na świecie - rozmieszczenie oraz charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno-ekonomiczna; b) środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju cywilizacyjnego Europy/Angloameryki (Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady); c) regionalizacje Europy/Angloameryki, w tym regionalizacja kulturowa Europy (Ostergren, Le Bossé, 2011); zagadnienia regionalne związane ze strefą umiarkowanych szerokości w Azji (Chiny, Liban, republiki środkowoazjatyckie, Rosja), Afryki Południowej, Angloameryki, obszary peryferyjne Europy (np. Azory).

Ćwiczenia: Studenci przeprowadzą analizę map mentalnych i dokonają analizy artykułów naukowych i raportów (w języku polskim i angielskim) na temat percepcji Europy wśród mieszkańców tego kontynentu i reszty świata, czy zróżnicowanie regionalne a poglądy i postawy Europejczyków. Ponadto każda Studentka i każdy Student przeprowadzą miniwarsztat dla pozostałych członków grupy ćwiczeniowej. Będzie on zawierał część wprowadzającą (referat wspomagany prezentacją multimedialną) oraz typowo warsztatową (przynajmniej jedna aktywność angażującą grupy: analiza map tematycznych, analiza krótkich tekstów, dyskusja itp.). Miniwarsztaty dotyczą wybranego zagadnienia regionalnego w państwach: byłego Związku Radzieckiego (np. region w skomplikowanej transformacji; uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-kulturowe występowania ognisk chorobowych), Angloameryki (np. relacje człowiek-środowisko, nierówności społeczne, polityka środowiskowa czy migracyjna) i Europy (np. relacje człowiek-środowisko w strefie depresji - Holandia, polaryzacja społeczna w ujęciu regionalnym).

Istnieje możliwość modyfikacji treści zajęć w zależności od preferencji studentów.

Szacowana liczba godzin, którą Studenta/Student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykłady: 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 2 ECTS (55 godz.) - wkład własny studenta, w tym 25 godz. zapoznanie z wybraną literaturą, 30 godz. przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia: 0,5 ECTS (15 godz.) - godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach, w tym w dyskusjach i krótkich ćwiczeniach realizowanych w grupach; 0,5 ECTS (10 godz.) - wkład własny studenta, czyli przygotowanie się do przeprowadzenia miniwarsztatu na ćwiczeniach: opracowanie referatu wspomaganego multimedialną prezentacją, przygotowanie ćwiczenia angażującego grupę.

Literatura:

1. Babiński G. , 1998, Europa państw- Europa narodów.

2. Fouberg E.H., Moseley W.G., 2015, Understanding World Regional Geography, Wiley, Hoboken, New Jersey.

3. Hobbs J.J., 2016, Fundamentals of world regional geography, Brooks Cole, b.d.

4. Kostrowicki A.S., 1999, Geografia biosfery : biogeografia dynamiczna lądów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

6. Makowski J., Wites T. (red.), 2020, Geografia świata. Regiony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Mollat du Jourdin M., 1995, Europa i morze, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa.

8. Ostergren R.C., Le Bossé M., 2011, The Europeans: a geography of people, culture and environment, The Guilford , New York/London.

9. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 1. Europa, Azja, Afryka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

10. Podbielkowski Z., 2002, Fitogeografia części świata - tom 2. Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

11. De Blij H.J., Muller P.O., 1994, Geography: Realms, Regions, and Concepts, 7th ed. Wiley&Sons, Inc. New York

12. Hudson J.C., 2002, Across this land: a regional geography of United States and Canada, JHU Press.

Literatura uzupełniająca:

Boesch H., 1961, USA. Opanowanie kontynentu. PWN

McCarthy, T. & Rubidge, B. 2005. The Story of Earth & Life. A Southern African Perspective on a 4.6-Billion-Year Journey.: 334 pp. Cape Town: Struik Publishers/Johnnic Publishing Group).

R. Cosi, R. Whitaker, 2010, Republika Południowej Afryki. National Geographic. Przewodnik. Wyd. G+J RBA

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W12 / K_U04, K_U08 / K_K05

Efekty specjalnościowe: S2_W02, S2_W04 / S2_U04, S2_U08 / S2_K05

WIEDZA:: Absolwent zna i rozumie:

- złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery pedosfery i biosfery;

- złożone procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych;

- rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-społeczeństwo;

- zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi.

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi:

- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności;

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi na różnych obszarach;

- prowadzić i brać udział w dyskusjach nad istotnymi problemami obszarów umiarkowanych;

- przygotowywać pisemne prace na podstawie literatury;

- posługiwać się terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do:

- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny;

- współdziałania i pracowania w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności;

- ponoszenia odpowiedzialności za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

- upowszechniania wiedzy geograficznej (dokonań naukowych) w społeczeństwie oraz szerzenia wartości różnorodności geosfery i różnorodności kulturowej świata;

- postępowania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi;

- przestrzegania zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Nakład pracy studenta w zakresie Ameryki Północnej wynosi 25 godz:

w tym 14 godz. wykładów,

5 godz. studiowania literatury, przygotowanie do egzaminu,

1 godz.konsultacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny (kilkuzdaniowy opis na podane przez prowadzących zagadnienia). Egzamin zalicza 50% punktów. Egzamin dotyczy wyłącznie zagadnień poruszanych na wykładach. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa (nie jest sprawdzana lista obecności).

Ćwiczenia: możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona (pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwiane na bieżąco). W przypadku dużej liczby usprawiedliwionych godzin, prowadzący ma prawo zadać jedno, dodatkowe ćwiczenie do wykonania w domu w formie pisemnej (tekst: 2 strony A4, 12 TNR, 1,5 interlinia, marginesy 2,5 z każdej strony). Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy:

1. Przeprowadzenie w parach 45-minutowego miniwarsztatu na zajęciach na wybrany temat z listy (możliwość opracowania własnego tematu, po konsultacji z prowadzącym ćwiczenia) - 60%.

2. Inne prace na zajęciach z wykorzystaniem materiałów źródłowych (krótkie formy pisemne realizowane indywidualnie lub w parach, dyskusje w grupie) - 30% oceny;

3. Praca w domu (krótka forma pisemna) - 10% oceny;

Ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu. Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska, Dorota Rucińska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)