Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM1-GSW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć myśleć, dokonywać kwerendy bibliotecznej, znać podstawy metodyki geografii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Pełny opis:

Tematyka kolejnych spotkań jest związana z przygotowywanymi przez uczestników pracami magisterskimi. Studenci przygotowują prace samodzielnie (pod opieką tutorską), a na seminarium przedstawiają cząstkowe i ostateczne wyniki badań poddając się ocenie grupy.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Nakład pracy studenta: 3 ECTS = 3 × 25h = 75h (w bezpośrednim kontakcie 1 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Seminarium: 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi (N), tj. udział w zajęciach, 2 ECTS (45 godz.) - wkład własny studenta (S), w tym zapoznanie z literaturą, studiowanie metod i technik badawczych.

Literatura:

Niemożliwa do sprecyzowania - zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W05, K_W07, K_W14, K_W18, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_U13, K_K07

Efekty specjalnościowe: S2_W05, S2_W07, S2_W14,S2_W18, S2_U01, S2_U10, S2_U11, S2_U13, S2_K07

Ostatecznym efektem jest przygotowana praca magisterska

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest przede wszystkim aktywność i jakość dyskusji oraz systematyczność w przygotowywaniu kolejnych fragmentów pracy magisterskiej.

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik, Marcin Solarz
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik, Marcin Solarz
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)