Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TRL-GSET-OW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Kształtowanie i zarządzanie turystyką

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W11, S1_U01, S1_U07, S1_U10, S1_U11, S1_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kowalczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym, w tym z: miejscowymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki, różnymi koncepcjami rozwoju lokalnego (istotnymi z punktu widzenia turystyki i rekreacji), wybranymi przykładami zakończonych inicjatyw mających na celu wykorzystania turystyki i rekreacji (łącznie z kulturą, sportem i rozrywką) w rozwoju lokalnym.

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są następujące zagadnienia:

- Pojęcie rozwoju lokalnego. Geneza idei rozwoju lokalnego. Uwarunkowania i czynniki rozwoju lokalnego (według J. J. Paryska)

- Rozwój lokalny w różnych koncepcja rozwoju regionalnego. Rozwój zrównoważony i rozwój niezrównoważony

- Wybrane koncepcje przydatne dla badania roli turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym: koncepcja biegunów wzrostu, koncepcja zależności od ścieżki, koncepcja turystyki zrównoważonej, koncepcja zintegrowanego ośrodka turystycznego, koncepcja miejskich obszarów nadwodnych (waterfront).

- Historyczne przykłady wpływu turystyki i rekreacji na rozwój lokalny (m.in. przykłady z Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch, Tajlandii)

- Współczesne przykłady wpływu turystyki i rekreacji oraz sportu, kultury i rozrywki na rozwój lokalny na terenach miejskich (m.in. przykłady z Wielkiej Brytanii, USA, Hongkongu, RPA)

- Współczesne przykłady wpływu turystyki i rekreacji oraz sportu, kultury i rozrywki na rozwój lokalny na terenach pozamiejskich (m.in. przykłady z Hiszpanii, Austrii, Czech, Włoch, RPA, Namibii, Polski)

Literatura:

Gołembski G., red. (2002) Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Gwosdz K. (2003), Pozytywne i negatywne ścieżki (virtuous and vicious paths) – próba zastosowania teorii zależności od ścieżki (path dependency) do wybranych miast konurbacji górnośląskiej [w:] I. Sagan M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk-Poznań, 227-238.

Kowalczyk A. red. (2010) Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalczyk A., Derek M. (2010) Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalczyk A., Derek M. (red.) (2020) Gastronomy and urban space. Changes and challenges in geographical perspective, The Urban Book Series, Springer, Cham.

Kozak M. W. (2009) Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Majewska J. (2012) Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gmin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Parysek J. J. (2001) Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pawlusiński R. (2005) Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Tölle A. (2010) Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 10, Poznań.

Uwagi:

Możliwe, ze z powodu ogólnej sytuacji epidemiologicznej zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej lub mieszanej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kowalczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym, w tym z: miejscowymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki, różnymi koncepcjami rozwoju lokalnego (istotnymi z punktu widzenia turystyki i rekreacji), wybranymi przykładami zakończonych inicjatyw mających na celu wykorzystania turystyki i rekreacji (łącznie z kulturą, sportem i rozrywką) w rozwoju lokalnym.

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są następujące zagadnienia:

- Pojęcie rozwoju lokalnego. Geneza idei rozwoju lokalnego. Uwarunkowania i czynniki rozwoju lokalnego (według J. J. Paryska)

- Rozwój lokalny w różnych koncepcja rozwoju regionalnego. Rozwój zrównoważony i rozwój niezrównoważony

- Wybrane koncepcje przydatne dla badania roli turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym: koncepcja biegunów wzrostu, koncepcja zależności od ścieżki, koncepcja turystyki zrównoważonej, koncepcja zintegrowanego ośrodka turystycznego, koncepcja miejskich obszarów nadwodnych (waterfront).

- Historyczne przykłady wpływu turystyki i rekreacji na rozwój lokalny (m.in. przykłady z Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch, Tajlandii)

- Współczesne przykłady wpływu turystyki i rekreacji oraz sportu, kultury i rozrywki na rozwój lokalny na terenach miejskich (m.in. przykłady z Wielkiej Brytanii, USA, Hongkongu, RPA)

- Współczesne przykłady wpływu turystyki i rekreacji oraz sportu, kultury i rozrywki na rozwój lokalny na terenach pozamiejskich (m.in. przykłady z Hiszpanii, Austrii, Czech, Włoch, RPA, Namibii, Polski)

Literatura:

Gołembski G., red. (2002) Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Gwosdz K. (2003), Pozytywne i negatywne ścieżki (virtuous and vicious paths) – próba zastosowania teorii zależności od ścieżki (path dependency) do wybranych miast konurbacji górnośląskiej [w:] I. Sagan M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk-Poznań, 227-238.

Kowalczyk A. red. (2010) Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalczyk A., Derek M. (2010) Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kowalczyk A., Derek M. (red.) (2020) Gastronomy and urban space. Changes and challenges in geographical perspective, The Urban Book Series, Springer, Cham.

Kozak M. W. (2009) Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, EUROREG, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Majewska J. (2012) Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gmin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Parysek J. J. (2001) Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pawlusiński R. (2005) Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Tölle A. (2010) Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych. Aspekty urbanistyczne, zarządzające i społeczno-kulturowe, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 10, Poznań.

Uwagi:

Możliwe, ze z powodu ogólnej sytuacji epidemiologicznej zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej lub mieszanej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)