Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-MPADP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące danych przestrzennych, metod ich pozyskiwania i przetwarzania.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną metody zapisu danych przestrzennych, źródła danych przestrzennych i ich podział, wprowadzenie do przetwarzania i analiz przestrzennych. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia teledetekcyjne, zakresy promieniowania elektromagnetycznego, charakterystyki i biblioteki spektralne, kompozycje barwne. Metody przetwarzania danych teledetekcyjnych. Praktyczne zastosowania teledetekcji w projektach geoinformatycznych.

Podczas ćwiczeń studenci poznają metody pozyskania danych różnych typów z różnych źródeł: pozyskanie danych satelitarnych z serwisów USGS, pozyskanie danych wektorowych z GUGiK i innych dostępnych danych internetowych. Zapoznają się: ze zdjęciami lotniczymi - panchromatycznymi i wielospektralnymi oraz zdjęciami satelitarnymi, wykorzystaniem programu ArcGIS w zakresie wyświetlania wybranych wyciągów spektralnych, tworzenia kompozycji barwnych, digitalizacji, klasyfikacji zdjęć satelitarnych oraz analiz przestrzennych.

Zasadnicza część ćwiczeń wykonywana jest podczas zajęć, samodzielnie studenci dopracowują graficzną i redakcyjną stronę ćwiczenia wraz z opisem do prezentacji, co powinno średnio zająć mniej niż dwie godziny dla każdego wykonywanego ćwiczenia.

Podczas wykładu prezentowane są najważniejsze elementy, ich utrwalenie oraz ewentualne uzupełnienie wiedzy w oparciu o źródła literaturowe, średnio powinno zająć nie więcej niż jedną godzinę po każdym wykładzie.

Literatura:

Literatura zalecana:

Urbański, J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Przykładowe artykuły podawane są na wykładach.

Do wybranych przestrzeni można korzystać z prac: Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa 1999.

Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa 1989.

Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, Kraków 2000.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., Metody i techniki badań geoinformatycznych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2010, Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02 / K_U05, K_U09

Efekty kierunkowe:

K_W01 - studenci zapoznają się kierunkami badawczymi i osiągnięciami współczesnej geografii, dotyczy to zakresu badań przestrzennych, nowoczesnych metod pozyskania przetworzenia danych.

K_W04 studenci potrafią przeanalizować zmiany pokrycia terenu i ich wpływ na człowieka.

K_W07 - studenci zapoznają się z fachowym słownictwem teledetekcyjnym,

K_W09 - studenci poznają oprogramowanie ArcGIS, przetwarzają dane przestrzenne i opracowują analizy.

K_U03 - studenci poznają zasady i potrafią je zastosować w celu przygotowania prezentacji wyników analiz przestrzennych.

K_K06 - każdy student potrafi pozyskać i przetworzyć dostępne dane przestrzenne z użyciem oprogramowania ArcGIS.

Studenci po zaliczeniu przedmiotu, będą rozumieli podstawowe pojęcia teledetekcyjne, będą w stanie pozyskać dane z różnych źródeł wektorowych i rastrowych oraz wykonać na danych wektorowych i rastrowych podstawowe analizy przestrzenne.

Będą znali i umieli zastosować najważniejsze metody, techniki teledetekcyjne i narzędzia GIS.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem w formie testu składającego się z pytań otwartych oraz testu wyboru.

Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej ocen z pisemnych sprawdzianów i ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo oceniana będzie aktywność na zajęciach i terminowość oddawania prac. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności. Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane i zaliczone. Termin wykonania zaległych lub niezaliczonych ćwiczeń należy ustalić z prowadzącym podczas konsultacji. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładu.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych sprawdzianów z ćwiczeń. Brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu poprawkowego z wykładu.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wykładu i ćwiczeń. Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 50% z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 50% z egzaminu z wykładu (na ocenę końcową decydujący wpływ ma ocena z egzaminu z wykładu). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% - bardzo dobra.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sali lub zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google w zależności od sytuacji epidemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)