Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej w prawie międzynarodowym i polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PK-M-D1OWIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej w prawie międzynarodowym i polskim
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do zagadnień dotyczących kwestii ochrony własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego (krajowego) oraz norm prawnomiędzynarodowych.

W trakcie trwania kursu studenci zostaną zapoznani z koncepcją własności intelektualnej; krajowymi regulacjami w tym zakresie; wybranymi elementami regulacji prawnomiędzynarodowych oraz kwestiami dotyczącymi wolnych licencji i ich wykorzystywania.

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do zagadnień dotyczących kwestii ochrony własności intelektualnej na gruncie prawa polskiego (krajowego) oraz norm prawnomiędzynarodowych.

W trakcie trwania kursu studenci zostaną zapoznani z koncepcją własności intelektualnej; krajowymi regulacjami w tym zakresie; wybranymi elementami regulacji prawnomiędzynarodowych oraz kwestiami dotyczącymi wolnych licencji i ich wykorzystywania.

Zakres tematyki poruszanej w trakcie zajęć:

1/ Ochrona własności intelektualnej przez prawo autorskie i prawa pokrewne

a/ prawo autorskie

b/ prawa pokrewne

c/ ochrona baz danych

2/ Ochrona własności przemysłowej

a/ wynalazki

b/ wzory użytkowe

c/wzory przemysłowe

c/ znaki towarowe

d/ oznaczenia geograficzne

e/ topografie układów scalonych

f/ ochrona prawna odmian roślin

3/ Formy udostępniania własności intelektualnej

4/ Internet a ochrona własności intelektualnej i nierzetelność naukowa

5/ Postępowanie cywilne a ochrona własności intelektualnej

6/ Postępowanie karne a ochrona własności intelektualnej

7/ Różne rodzaje postępowań administracyjnych a ochrona własności intelektualnej

8/ Postępowanie dyscyplinarne i jego skutki dla ochrony własności intelektualnej

9/ Wolne licencje

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2000 r., Nr , poz. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 1991, Nr 63, poz. 269 z późn. zm.)

Literatura:

- Barta J., Markiewicz R., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2007

- Domańska – Bauer A., Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien?, Poznań 1998

- Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2006

- Hetman J., Podstawy prawa własności intelektualnej, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008

- Łazewski M., Ochrona własności intelektualnej – podstawy, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, Warszawa 2008

- Nowińska E., Romińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003

- Wróblewska H. (red.), Ochrona własności intelektualnej – aspekty praktyczne. Materiały dla przedsiębiorców, studentów i pedagogów, Łódź 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza (student zna, rozumie...)

K_W04 - zasady tworzenia i rozwoju różnych form transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań oraz zasad ochrony prawa autorskiego i własności intelektualnej

K_W06 - funkcjonowanie i prowadzenie polityki kulturalnej jako segmentu polityki publicznej, w tym procesów zarządzania w kulturze i instancjami kultury jako podmiotami działań politycznych – publicznych i ideologicznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych i filozoficznych.

K_W08 - znaczenie prowadzenia polityki kulturalnej, służącej ochronie dorobku kulturalnego państwa i społeczeństwa, jej roli edukacyjnej i tworzącej tożsamość i spójność społeczną

Umiejętności (student potrafi...)

K_U02 - w sposób refleksyjny rozpoznawać społeczne funkcje, które ośrodki kultury pełnią/mogą pełnić znając

odpowiednie dla nich regulacje prawne i ich możliwości finansowe

Kompetencje społeczne (student jest gotów do...)

K_K03 - podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych, respektowania zasad publicznej własności wyników badań naukowych oraz reguł ochrony własności intelektualnej i poszanowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury ze świadomością potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K06 - zasięgania opinii ekspertów i korzystania z nich w krytyczny sposób.

K_K08 - uczenia się przez całe życie i podnoszenia swoich zawodowych oraz społecznych kwalifikacji wobec zmieniającego się otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - w przypadku przekroczenia limitu 1 dozwolonej nieobecności nieobecności jest zaliczenie wszystkich nieobecności na dyżurze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)