Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PK-M-D1WOKU
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładu oraz ćwiczeń. Wiedza o kulturze i jej zjawiskach na płaszczyźnie antropologicznej; antropocentryzm i personalizm. Sposoby myślenia o kulturze. Sens kultury i jej interpretacja oraz zdolność rozumienia kultury. Kultura a procesy poznawcze człowieka. Role pełnione w kulturze: nadawca i odbiorca przekazów kulturowych; twórcze uczestnictwo w kulturze.

Drugi segment to wiedza o poszczególnych segmentach kultury: kultura materialna, niematerialne, społeczna, a także wiedza o instytucjach i wytworach kultury: teatr, film, muzyka, sztuka.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

- instytucje kultury: rodzaje, formy działania, finansowania, sposoby komunikacji ze społecznościami;

- zjawiska i zagadnienia kultury współczesnej (przemiany medialne, różne modele uczestnictwa – od kultury wysokiej, przez „wszystkożerców” i festiwalizację, do partycypacji etc.);

- zjawiska i zagadnienia sztuki współczesnej – ujęcie problemowe i przedmiotowe (rola artysty i instytucji, „zwroty” w sztuce ostatnich kilku dekad; nurty i artyści);

- praktyczne i partycypacyjne metody współpracy w instytucjach kultury i z ludźmi tworzącymi kulturę;

- współpraca kulturalna (międzynarodowa, międzyregionalna, międzysektorowa);

- podstawowe pojęcia antropologii kultury i teorii społecznych;

- relacje pomiędzy kulturą artystyczną a życiem społecznym;

- typy organizacji kulturalnych (ośrodki publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsięwzięcia prywatne).

Efekty uczenia się:

K_W05, K_W07, K_W08,

K_U02, K_U06,

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W celu uzyskania informacji o obowiązującej literaturze, zakresie tematów, metodach dydaktycznych oraz metodach i kryteriach oceniania na wykładzie i na ćwiczeniach w roku akademickim 2023/2024, proszę kliknąć w przyciski "Więcej informacji" w wierszu "Typ zajęć" (wyżej w tej samej tabelce).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W celu uzyskania informacji o obowiązującej literaturze, zakresie tematów, metodach dydaktycznych oraz metodach i kryteriach oceniania na wykładzie i na ćwiczeniach w roku akademickim 2023/2024, proszę kliknąć w przyciski "Więcej informacji" w wierszu "Typ zajęć" (wyżej w tej samej tabelce).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)