Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6BWUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Formalne zaliczenie wcześniejszych przedmiotów: Procesy integracyjne w Europie. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat współpracy międzynarodowej i aktualnej sytuacji politycznej na świecie.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach nauczanego przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Studenci zapoznają się z problematyką zagrożeń i sposobów zapewniania i umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich UE. Omówione są instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE. Pokazane są praktyczne sposoby wykorzystania tych instrumentów oraz ograniczenia ich skuteczności.

Pełny opis:

Blok I. Historyczne uwarunkowania oraz podstawy prawne obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE

- Pojęcie i zakres PWiS

- Instytucje i organy Unii Europejskiej w zakresie PWiS

Blok II. Strategie i programy Unii Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Blok III. Współpraca w zakresie ochrony granic

- Zagadnienia instytucjonalne oraz współpraca administracyjna

- Przekraczanie granic zewnętrznych

- Polityka wizowa

- Polityka imigracyjna

- Polityka azylowa

- Programy finansowe

Blok IV. Współpraca policyjna w UE: Europol

- Geneza i ewolucji współpracy policyjnej państw europejskich

- Podstawowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące transgraniczną współpracę policyjną

- Przykłady współpracy policyjnej w UE

Blok V. Walka z zorganizowaną przestępczością oraz zwalczanie handlu ludźmi.

- Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

- Strategiczna koncepcja dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej

- Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP)

- Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu

- Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Blok VI. Zwalczanie handlu narkotykami

- Handel narkotykami na arenie międzynarodowej.

- Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar

- System wymiany próbek kontrolowanych substancji.

- Wymiana informacji, ocena ryzyka i kontrola nowych substancji psychoaktywnych

Blok VII. Walka z terroryzmem

- Nowe podejście do terroryzmu po 11 września 2001 r.

- Pojęcie terroryzmu

- Wspólny system kontroli

- Wymiana informacji o terrorystach

- Zwalczanie finansowania terroryzmu

- Programy finansowe

Blok VIII. Przestępstwa finansowe

- Oszustwa na szkodę UE

- Walka z korupcją

- Pranie brudnych pieniędzy

- Jednostki wywiadu finansowego

Blok IX. Współpraca sądowa w sprawach karnych

- Europejski nakaz ochrony

- Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru

- Europejski nakaz dowodowy (END)

- Nadzór nad skazanymi lub warunkowo zwolnionymi

- Ekstradycja

- Pomoc prawna w sprawach karnych

- Konfiskata korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa

- Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym

- Wzajemne uznawania nakazów konfiskaty

- Wzajemne uznawania kar pozbawienia wolności i środków tymczasowych

- Programy finansowe

Literatura:

J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (3 t.), Warszawa 2012;

Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE w: Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcik, R. Grzeszczak, Warszawa CH Beck 2022, s.521-224

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Posiada ogólną wiedzę o pojęciach, używanych w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej.

K_W01

Ma wiedzę o rozwiązaniach instytucjonalnych, służących współpracy między państwami w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej.

K_W04

Ma wiedzę o konfliktach i kryzysach występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmach ich rozwiązywania) europejskich w ujęciu historycznym i współczesnym.

K_W05

Posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposobach oraz mechanizmach przeciwdziałania im poprzez Unię Europejską.

K_W07

Ma wiedzę o relacjach między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo w Europie.

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym różnego rodzaju kryzysów).

K_U02

Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

K_U04

KOMPETENCJE

Potrafi określać i definiować podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego.

K_K01

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

K_K05

Potrafi pogłębiać , uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę.

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć zobowiązani są do aktywnego w nich udziału. Podstawą oceny pracy studenta jest aktywność tzn. referat z prezentacją (30%), aktywność na zajęciach, udział w dyskusji (30% oceny), test pisemny (40%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Harasimiuk
Prowadzący grup: Dominika Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach nauczanego przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Studenci zapoznają się z problematyką zagrożeń i sposobów zapewniania i umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach członkowskich UE. Omówione są instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE. Pokazane są praktyczne sposoby wykorzystania tych instrumentów oraz ograniczenia ich skuteczności.

Pełny opis:

Blok I. Historyczne uwarunkowania oraz podstawy prawne obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE

- Pojęcie i zakres PWiS

- Instytucje i organy Unii Europejskiej w zakresie PWiS

Blok II. Strategie i programy Unii Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Blok III. Współpraca w zakresie ochrony granic

- Zagadnienia instytucjonalne oraz współpraca administracyjna

- Przekraczanie granic zewnętrznych

- Polityka wizowa

- Polityka imigracyjna

- Polityka azylowa

- Programy finansowe

Blok IV. Współpraca policyjna w UE: Europol

- Geneza i ewolucji współpracy policyjnej państw europejskich

- Podstawowe akty prawa Unii Europejskiej regulujące transgraniczną współpracę policyjną

- Przykłady współpracy policyjnej w UE

Blok V. Walka z zorganizowaną przestępczością oraz zwalczanie handlu ludźmi.

- Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

- Strategiczna koncepcja dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej

- Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP)

- Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu

- Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Blok VI. Zwalczanie handlu narkotykami

- Handel narkotykami na arenie międzynarodowej.

- Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar

- System wymiany próbek kontrolowanych substancji.

- Wymiana informacji, ocena ryzyka i kontrola nowych substancji psychoaktywnych

Blok VII. Walka z terroryzmem

- Nowe podejście do terroryzmu po 11 września 2001 r.

- Pojęcie terroryzmu

- Wspólny system kontroli

- Wymiana informacji o terrorystach

- Zwalczanie finansowania terroryzmu

- Programy finansowe

Blok VIII. Przestępstwa finansowe

- Oszustwa na szkodę UE

- Walka z korupcją

- Pranie brudnych pieniędzy

- Jednostki wywiadu finansowego

Blok IX. Współpraca sądowa w sprawach karnych

- Europejski nakaz ochrony

- Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru

- Europejski nakaz dowodowy (END)

- Nadzór nad skazanymi lub warunkowo zwolnionymi

- Ekstradycja

- Pomoc prawna w sprawach karnych

- Konfiskata korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa

- Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym

- Wzajemne uznawania nakazów konfiskaty

- Wzajemne uznawania kar pozbawienia wolności i środków tymczasowych

- Programy finansowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)