Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreowanie wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6KWIB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kreowanie wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu socjologii, psychologii społecznej i komunikowania. Pożądana jest również znajomość bieżących spraw z życia społecznego i politycznego.Oczekiwane umiejętności to zdolność samodzielnego wyszukiwania informacji, przekładania wiedzy teoretycznej na praktykę oraz dokonywania samodzielnych analiz. Oczekiwanie kompetencje to zdolność pracy samodzielnej na podstawie wskazówek prowadzącego oraz zdolność do pracy w grupie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter warsztatowy i skupia się na sposobach i metodach kreowania wizerunku instytucji związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, czyli na sposobach ich komunikowania. Podczas zajęć omawiane są podstawowe koncepcje i sposoby komunikowania i utrzymywania relacji z otoczeniem. Ilustrowane są one bieżącymi przykładami z życia społecznego i politycznego różnych krajów. Podczas warsztatów studenci opracowują projekt strategii i narzędzi kreowania wizerunku polskich wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawy komunikacji:

• proces komunikowania i jego fazy;

• rola komunikatu;

• rodzaje komunikacji.

II. Analiza stanu wyjściowego:

• metody analizy;

• rola badań opinii;

• udział analizy stanu wyjściowego w procesie kreowania wizerunku

III. Problemy doboru właściwych grup docelowych – otoczenie komunikacyjne:

• etapy formowania się publiczności;

• podział publiczności;

• kryteria i metody doboru grup docelowych.

IV. Planowanie:

• uszczegółowienie celów;

• grupy docelowe;

• budżet;

• dobór narzędzi;

• rozplanowanie czasowe akcji.

V. Realizacja programu, narzędzia kreowania wizerunku:

• sposoby realizacji programu;

• systematyzacja narzędzi.

VI. Ocena realizacji programu i jej narzędzia:

• kontrola programów w trakcie realizacji;

• kontrola powykonawcza;

• narzędzia kontroli.

VII. Działania w sytuacjach kryzysowych:

• typy sytuacji kryzysowych;

• czynniki sprzyjające narastaniu kryzysu;

• etapy sytuacji kryzysowych;

• zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych;

• zarządzanie sytuacją kryzysową.

VIII. Organizacja imprez specjalnych (warsztaty):

• rodzaje imprez specjalnych;

• formy organizacji imprez specjalnych;

• zdobywanie niezbędnych warunków technicznych.

Literatura:

G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce,

A. Drzycimski, Sztuka kształtowania wizerunku,

Ł. Piasta, Public relations. Istota, techniki, Warszawa 1997

B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002

K. Wojcik, Public relations od A do Z, t. I i II, Warszawa 1997 i nowsze

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01, K_W02, K_W04

- student ma wiedzę w zakresie mechanizmów kreowania wizerunku;

- student zna podstawowe narzędzia komunikacji instytucjonalnej;

- student ma wiedzę w zakresie planowania i realizacji projektów komunikacyjnych.

Umiejętności: K_U01, K_U05

- student analizuje wizerunek instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego;

- student potrafi wskazać dobre i złe praktyki w kreowaniu wizerunku takich instytucji;

- student formułuje krytyczne opinie o projektach komunikacyjnych;

- student opracowuje projekt grupowy;

Kompetencje społeczne: K_K02, K_K04, K_K05

- student potrafi współpracować w zespołach przy realizacji projektu;

- student potrafi komunikować się z otoczeniem wykorzystaniem nowoczesnych technik;

- student ma świadomość konieczności zachowania wysokich standardów etycznych w komunikowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Test z wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Biskup
Prowadzący grup: Bartłomiej Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu socjologii, psychologii społecznej i komunikowania. Pożądana jest również znajomość bieżących spraw z życia społecznego i politycznego.Oczekiwane umiejętności to zdolność samodzielnego wyszukiwania informacji, przekładania wiedzy teoretycznej na praktykę oraz dokonywania samodzielnych analiz. Oczekiwanie kompetencje to zdolność pracy samodzielnej na podstawie wskazówek prowadzącego oraz zdolność do pracy w grupie.

Pełny opis:

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawy komunikacji:

• proces komunikowania i jego fazy;

• rola komunikatu;

• rodzaje komunikacji.

II. Analiza stanu wyjściowego:

• metody analizy;

• rola badań opinii;

• udział analizy stanu wyjściowego w procesie kreowania wizerunku

III. Problemy doboru właściwych grup docelowych – otoczenie komunikacyjne:

• etapy formowania się publiczności;

• podział publiczności;

• kryteria i metody doboru grup docelowych.

IV. Planowanie:

• uszczegółowienie celów;

• grupy docelowe;

• budżet;

• dobór narzędzi;

• rozplanowanie czasowe akcji.

V. Realizacja programu, narzędzia kreowania wizerunku:

• sposoby realizacji programu;

• systematyzacja narzędzi.

VI. Ocena realizacji programu i jej narzędzia:

• kontrola programów w trakcie realizacji;

• kontrola powykonawcza;

• narzędzia kontroli.

VII. Działania w sytuacjach kryzysowych:

• typy sytuacji kryzysowych;

• czynniki sprzyjające narastaniu kryzysu;

• etapy sytuacji kryzysowych;

• zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych;

• zarządzanie sytuacją kryzysową.

VIII. Organizacja imprez specjalnych (warsztaty):

• rodzaje imprez specjalnych;

• formy organizacji imprez specjalnych;

• zdobywanie niezbędnych warunków technicznych.

Literatura:

G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce,

A. Drzycimski, Sztuka kształtowania wizerunku,

Ł. Piasta, Public relations. Istota, techniki, Warszawa 1997

B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002

K. Wojcik, Public relations od A do Z, t. I i II, Warszawa 1997 i nowsze

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)