Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6NMSK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy tego przedmiotu poznają strategie rozwiązywania konfliktów i techniki prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Omówiona zostanie specyfika sytuacji kryzysowych. Studenci będą badać i porównywać możliwości wykorzystania, efektywność oraz taktyki różnych procedur dochodzenia do porozumienia.

Zajęcia stanowią połączenie ćwiczeń symulacyjnych, omawiania teorii zarządzania konfliktami i konwersacji dotyczących praktyki rozwiązywania konfliktów.

Pełny opis:

Uczestnicy tego przedmiotu poznają strategie i techniki prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Omówione zostaną zatem strategie „twardych” i „miękkich” negocjacji oraz strategia „pozycyjna” i „problemowa”. Omówione zostaną także procedury mediacyjne (mediacja klasyczna, facylitacja, rozwiązywanie konfliktu z wykorzystaniem elementów procedury mediacyjnej). Analizie zostaną poddane różne rodzaje konfliktów – ich przyczyny, dynamika i metody rozwiązywania. Studenci zapoznają się także z rodzajami sytuacji kryzysowych oraz tym, jak wpływają one na standardowe procedury rozwiązywania konfliktów. Tematyka zajęć będzie obejmować również różne środowiska, w których wystąpić może konflikt i związane z tym konsekwencje dla prowadzenia negocjacji.

Szacuje się, iż poza 30/18h zajęć, student będzie musiał dodatkowo – na pracę własną (lektura, przygotowanie do zaliczenia oraz przygotowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu) przeznaczyć około 20h

Literatura:

Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa 2004

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Dochodząc do Tak, Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1998

Christopher W. Moore, Mediacje Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2012

Janusz Sztumski, Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Częstochowa 2000

Robert Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje, Warszawa 2001

William Ury, Odchodząc od Nie, Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 1998

Michael J. McMains, Crisis Negotiations, Fourth Edition: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections, New Providence 2010

Chris Voss, Tahl Raz, Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie Nigdy nie idź na kompromis, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

K_W02 posiada wiedzę dotyczącą psychologicznych podstaw i źródeł konfliktów pomiędzy jednostkami, grupami, organizacjami.

K_W03 Dysponuje wiedzą na temat wpływu konfliktów na zachowanie i działanie człowieka

K_W04 Ma wiedzę dotyczącą istniejących w systemie prawnym i społecznym form rozwiązywania sytuacji konfliktowych

K_W05 Ma wiedzę o konfliktach i kryzysach występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmach ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym

K_U01 Ma umiejętność pogłębionej analizy sytuacji konfliktowych i wyjaśniania wzajemnych relacji stron konfliktu.

K_U02 Ma umiejętność rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych oraz znalezienia i zastosowania odpowiedniej strategii doprowadzenia do porozumienia.

K _U05 Posiada zaawansowaną umiejętność komunikowania się w procesie prowadzenia negocjacji. W tym prezentowania oferty negocjacyjnej i argumentów.

K_K04 Potrafi komunikować się z osobami, z którymi sam pozostaje w konflikcie, bądź, pomiędzy którymi zachodzi relacja konfliktowa w sposób rzeczowy i jasny, pozwalający na uniknięcie negatywnego wpływu silnych emocji towarzyszących konfliktowi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kolokwium, przygotowanie prezentacji wybranego przypadku negocjacji lub mediacji w sytuacji kryzysowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 76 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Annusewicz
Prowadzący grup: Olgierd Annusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy tego przedmiotu poznają strategie rozwiązywania konfliktów i techniki prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Omówiona zostanie specyfika sytuacji kryzysowych. Studenci będą badać i porównywać możliwości wykorzystania, efektywność oraz taktyki różnych procedur dochodzenia do porozumienia.

Zajęcia stanowią połączenie ćwiczeń symulacyjnych, omawiania teorii zarządzania konfliktami i konwersacji dotyczących praktyki rozwiązywania konfliktów.

Pełny opis:

Uczestnicy tego przedmiotu poznają strategie i techniki prowadzenia negocjacji oraz mediacji. Omówione zostaną zatem strategie „twardych” i „miękkich” negocjacji oraz strategia „pozycyjna” i „problemowa”. Omówione zostaną także procedury mediacyjne (mediacja klasyczna, facylitacja, rozwiązywanie konfliktu z wykorzystaniem elementów procedury mediacyjnej). Analizie zostaną poddane różne rodzaje konfliktów – ich przyczyny, dynamika i metody rozwiązywania. Studenci zapoznają się także z rodzajami sytuacji kryzysowych oraz tym, jak wpływają one na standardowe procedury rozwiązywania konfliktów. Tematyka zajęć będzie obejmować również różne środowiska, w których wystąpić może konflikt i związane z tym konsekwencje dla prowadzenia negocjacji.

Szacuje się, iż poza 30/18h zajęć, student będzie musiał dodatkowo – na pracę własną (lektura, przygotowanie do zaliczenia oraz przygotowanie materiałów do zaliczenia przedmiotu) przeznaczyć około 20h

Literatura:

Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski, Psychologia konfliktów, Warszawa 2004

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Dochodząc do Tak, Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1998

Christopher W. Moore, Mediacje Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2012

Janusz Sztumski, Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Częstochowa 2000

Robert Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje, Warszawa 2001

William Ury, Odchodząc od Nie, Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 1998

Michael J. McMains, Crisis Negotiations, Fourth Edition: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections, New Providence 2010

Chris Voss, Tahl Raz, Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie Nigdy nie idź na kompromis, Warszawa 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)