Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6OTPF
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci mają wiedzę z zakresu organizacji i technik pracy funkcjonariuszy służb państwowych.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie pogłębić wiedzę i umiejętności studentów z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy pracy funkcjonariuszy służb państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i technik stosowanych w pracy.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie pogłębić wiedzę i umiejętności studentów z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy pracy funkcjonariuszy służb państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i technik stosowanych w pracy. Omówione zostaną zagadnienia dot.: organizacji pracy, istoty stosunku służbowego, zasad sporządzania pism i dokumentów urzędowych, odpowiedzialności funkcjonariusza służb państwowych, uprawnień funkcjonariuszy wybranych służb, technik pracy funkcjonariuszy wybranych służb, białego wywiadu, roli technologi w zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy.

Literatura:

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001

P. Szostakiewicz, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012

T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy, w: System prawa administracyjnego. Tom 11, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, C.H. Beck

J. Konieczny (red), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1. Student wie, jakie są podstawy funkcjonowania organizacji instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego (K_W04).

2. Student ma wiedzę w zakresie systemu organów państwowych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa (K_W06).

3. Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk związanych z funkcjonowaniem podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w szczególności w zakresie planowania i organizacji działań służb (K_U02).

4. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu zagadnień bezpieczeństwa, przygotowywania dokumentów związanych z organizacją i planowaniem działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (K_U03).

5. Ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby informowania kierownictwa właściwego szczebla zarządzania i dowodzenia (K_U04).

6. Uczestniczy w budowaniu projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w pracy - projektu przygotowanego przez studentów. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym wg. Systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 50% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia.

Suma punktów możliwych do zdobycia podczas konwersatorium wynosi 100:

100 punktów - praca pisemna;

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-40 pkt.: - ocena 2,0

50-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Mroczka
Prowadzący grup: Kamil Mroczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie pogłębić wiedzę i umiejętności studentów z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy pracy funkcjonariuszy służb państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i technik stosowanych w pracy.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie pogłębić wiedzę i umiejętności studentów z zakresu funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy pracy funkcjonariuszy służb państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i technik stosowanych w pracy. Omówione zostaną zagadnienia dot.: organizacji pracy, istoty stosunku służbowego, zasad sporządzania pism i dokumentów urzędowych, odpowiedzialności funkcjonariusza służb państwowych, uprawnień funkcjonariuszy wybranych służb, technik pracy funkcjonariuszy wybranych służb, białego wywiadu, roli technologi w zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy.

Literatura:

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001

P. Szostakiewicz, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012

T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy, w: System prawa administracyjnego. Tom 11, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, C.H. Beck

J. Konieczny (red), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)